2020

Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 esitatakse Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks.

Vajuta kastile, et näha täpsemalt
Valmib noortevaldkonna arenguvajaduste taustanalüüs
1
VEEBRUAR
Avalik arutelu taustanalüüsi täiendamiseks
15
VEEBRUAR
Peamiste arenguvajaduste kinnitamine
4
MÄRTS
Lahendusteede leidmine
5
APRILL
Avalik arutelu lahendusteede täiendamiseks
3
MAI
Arenguvajadustest tulenevate lahendusteede kinnitamine
23
JUUNI
Valmib noortevaldkonna arengukava 2014-2020
19
DETSEMBER
Haridus- ja Teadusministeerium jätab endale õiguse kuupäevi vajadusel muuta

Noortevaldkond aastasse 2020

 

Valitsus kinnitas 19.12.2013 korraldusega nr 572 noortevaldkonna arengukava aastaiks 2014-2020. Kava määratleb noortevaldkonna arengus prioriteetsed eesmärgid, meetmed ja tegevused koos indikaatorite ja rahastamise prognoosiga ning sätestab nende elluviimise, seire ja aruandluse korra.

 

Noortevaldkonna arengukava panustab eelkõige konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ eesmärkidesse ning Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi eesmärkidesse ja tegevustesse. Arengukava eelnõu on läbinud avaliku ja ministeeriumidevahelise kooskõlatuse.

 

Noortevaldkonna arendamise üldeesmärgiks seatakse võimaluste loomine noortele eneseteostuseks, mis toetaks sidusa ja loova ühiskonna kujunemist.  Soovitakse, et  noorel on rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks ja väiksem risk olla tõrjutud, samuti, et noore osalus otsustes oleks rohkem toetatud ning noortevaldkonna toimimine mõjusam.