fbpx

ENTK direktori pöördumine omavalitsusjuhtide poole noorsootöö korralduse teemal

Hea omavalitsuse juht!

Oleme teinud koos aastaid tööd selle nimel, et meie noortel oleks erinevaid võimalusi noorsootöös, sh huvihariduses ja –tegevuses osalemiseks ja oma iseseisva elu alustamiseks. Tänases erakordses olukorras peame leidma viise nende võimaluste säilitamiseks ning toetama jätkuvalt nii noori kui  noortega töötavaid inimesi, asutusi, organisatsioone, sest meie tänased otsused mõjutavad neid pikemaks ajaks.

Keeruline on kõigil, kuid paljud teist jätkavad noorte arengu nimel tööd, toetades nii asutusi kui lapsevanemaid. Tänan teid väga sellise tegutsemise eest noorte heaks! Siiski on eelmisest nädalast ka teistsuguseid näiteid, kus  kümneid noorsootöö teenuste pakkujaid on teavitatud ühemõtteliselt toetuse maksmise lõpetamisest. On näiteid, et osa lapsevanematest ja  ka kohalikest omavalitsustest on asunud teenusepakkujatega lepinguid üles ütlema, sest tegevuste pakkumine ei jätku harjumuspärasel kujul. Erahuvikoolidele, noortekeskustele, ühingutele ja mitmetele huviringidele võib lapsevanemate toetuse ärajäämine või omavalitsuse vähene toetus tähendada tegevuste lõpetamist ja noorele oluliste võimaluste kadumist jäädavalt.

Seadus paneb kohalikele omavalitsustele kohustuse noorsootööd korraldada ja on väga tähtis, et linnad ja vallad jätkaks selle kohustuse täitmist ka eriolukorras. Seejuures on jätkumas tugi riigi poolt huvitegevuse ja -hariduse lisarahastuse näol. Omavalitsus saab toetust eesmärgipäraselt kasutades suurendada tegevuste toimimist distantsilt tagades sellega võimaluste kättesaadavuse ja mitmekesisuse noorte jaoks.

Oluline on hoida noortevaldkonna asutuste töötajad tööl ning toetada neid töö ümberkorraldamisel. Näiteks saab kompenseerida vahendite toimetamist kodudesse või kulutusi veebikeskkondadele, litsentsidele, et pakkuda huviõpet ja noorsootöötegevusi digitaalsete lahenduste kaudu. Noortega töötavad inimesed oskavad ja on valmis leidma uusi vorme noorsootöö ja huvihariduse pakkumiseks ka distantsilt. Sellekohaseid sisukaid näiteid on tulnud üle Eesti mitmeid. Eesti Noorsootöö keskuse poolt otsime täiendavaid võimalusi noorsootöö toetamiseks nii koostöö, heade näidete kui ka seniste rahastamisvõimaluste  kohandamise näol.

Tänane eriolukord on seadnud keerukasse olukorda need noored, kelle kodune olukord on pingeline ja kellel pole turvalist kohta, kus olla. Toetades, julgustades ja võimaldades noorsootöötajatel teha oma tööd distantsilt edasi, saavad erinevad kohaliku omavalitsuse poolt pakutavad tugitegevused jõuda õigel ajal abivajava nooreni. Noorsootöötaja on ühenduslüli noore ja erinevate tugisüsteemide vahel. Noorsootöötaja saab suhelda noorega vabamalt, ta on õppinud ja harjunud märkama olulisi nüansse ning saab toetada noore toimetulekut vaimselt ja vajadusel teavitada kooli või sotsiaaltöötaja võimalikest kitsaskohtadest.

Ka kriisi ajal on oluline märgata ja arvestada, mida noored ise vajavad, soovivad ning arvavad. Kindlasti on oluline toetada ka noortevolikogude (kaug)töö jätkamist ning küsida ja arvestada noorte ettepanekuid kriisiolukorra lahendamiseks nii KOVis, koolis kui noorsootöös.

Eesti Noorsootöö Keskus on Teile toeks:

  • Eriolukorra infot ja häid näiteid koondame oma veebilehel „Noortevaldkonnale eriolukorras“: https://entk.ee/noortevaldkonnale-eriolukorras/
  • Veebipõhise tegutsemise jm nutika noorsootöö küsimuste korral aitab Ülly Enn, ully.enn@entk.ee
  • Huvihariduse ja -tegevuse, Varaait ja avatud noortekeskuste konkursi rahastuse küsimustes on jätkuvalt kontaktiks Kaire Soomets, kaire.soomets@entk.ee
  • Laagrite küsimuses saate olemasolevat infot ja küsimusi esitada Birgit Villumile, birgit.villum@entk.ee
  • Malevate osas saate infot ja küsimusi esitada Kerli Kängseppale, kerli.kangsepp@entk.ee
  • NEET noorte Tugila teenuse korraldamiseks on meie partneriks Eesti ANK
  • Noorsootöötajate kutse taotlemisel on toeks Eilika Mätas, eilika.matas@entk.ee
  • Noorte osaluskogude toetamisel on meie partneriks Eesti Noorteühenduste Liit
  • Oma noori saate nende jaoks olulise info juurde suunata läbi teeviit.ee portaali

Samuti olen ka ise heameelega toeks mistahes üldisemates küsimustes Teie noorsootöö korraldamisel.

 

Jõudu ja püsige terved!

Edgar Schlümmer

Direktor

Eesti Noorsootöö Keskus

www.entk.ee | fb.com/eestinoorsootookeskus

Teksti suurus