fbpx

Kaasava hariduse edendajad saavad rahalist tuge

Ühendused ja asutused saavad taotleda toetust kaasava koolikultuuri ja hariduskorralduse arendamiseks ning koolist väljalangemisohus olevate laste ja noorte probleemide ennetamiseks. Toetuste kogusumma on ligi kaks miljonit eurot. Toetustega saab üldhariduskoolides ja lasteaedades edendada kaasava hariduse põhimõtteid ning suurendada nende suutlikkust riskirühma kuuluvate laste ja noortega tegelemisel. Seda eesmärki kandvate projektide toetustaotlusi võtab riigiasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt ja nende allasutustelt, vabaühendustelt ning ülikoolidelt vastu Eesti Noorsootöö Keskus, mis on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi “Riskilapsed ja –noored” rakendusüksus. “Ligikaudu veerandil koolieelses eas olevatel ja põhikoolis õppivatel lastel esineb õpingute vältel erinevaid probleeme,” ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse osakonna nõunik Tiina Kivirand. “Oluline on neid probleeme võimalikult varakult märgata ning pakkuda lastele õigeaegset abi ja tuge, et nad oleksid parimal viisil ja võimetekohaselt kaasatud haridussüsteemi. Nende osaliste toetamiseks, kes on vastutavad hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korralduse eest, on Haridus- ja Teadusministeerium ühe meetmena kavandanud finantsabi EMP toetuste programmist „Riskilapsed ja –noored“.“ Oodatud on tegevuskavad, mis arendavad kaasava hariduse kultuuri, tõstavad koolijuhtide, õpetajate, tugipersonali, haridus- ja sotsiaaltöötajate pädevust ning edendavad erinevate ametkondade ja organisatsioonide vahelist koostööd. Samuti toetatakse projekte, mis keskenduvad mitmekesistele käitumisprobleemide ja koolikiusamise sekkumis- või ennetusmeetmetele. Projektide raames võib välja töötada tugispetsialistidele vajalikke hindamisvahendeid ja juhendmaterjale. Taotlusvooru “Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis” vahendusel jagatakse EMP toetuste programmist “Riskilapsed ja –noored” toetusi summas 1 991 372 eurot, minimaalne toetussumma on 170 000 eurot. See eeldab pigem laiale osalejate ringile või süsteemiarendusele suunatud kestlikke projekte. Programmi viib ellu Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega, programmi partneriteks on Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium ning Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Lähemat infot tingimuste ja dokumentatsiooni kohta leiab siit. Lisainfo: Natalia Reppo Eesti Noorsootöö Keskus Tel: 735 0396 E-post: natalia.reppo@entk.ee

Teksti suurus