fbpx

Malevasuvi 2020 LISAVOOR ON AVATUD

Seoses eriolukorra lõppemisega pakume sel suvel erandkorras lisavõimalust maleva taotlusvoorus osalemiseks. Tingimused maleva läbviimisel on samad, kuid nagu juba praeguseks positiivse toetusotsuse saanud korraldajad, peavad ka uued korraldajad lähtuma maleva korraldamisel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koostatud juhisest .

Taotlusvoor on avatud 20.05-27.05.2020 konkursiveebis. Taotlusvoorus saavad osaleda kõik juriidilised isikud, kes soovivad malevat läbi viia ja vastavad toetuse tingimustele. Kui sellel aastal juba malevataotluse esitanud korraldaja soovib korraldada lisarühmasid, on ka selleks võimalus. 

Igas malevas on vähemalt üks rühm, mis koosneb üldjuhul vähemalt kümnest noorest. Põhjendatud erandkorras (nt transpordi või erivajaduse tõttu) võib malevarühmas osaleda minimaalselt viis noort. Iga malevarühma vähemalt 15 noore kohta peab olema tagatud laagrikasvataja täis- või osakutset omav rühmajuht. Kui malev kestab rohkem kui kuus ööpäeva, peab vähemalt ühel maleva personalist olema noorsootöötaja täis- või osakutse tasemel 6 või 7 (laagri juhataja.) Malevanoortel on võimalus olla kaasatud maleva rühma juhtimisse, kuid rühmajuht ei saa samal ajal olla malevanoor, ta vastutab malevarühma toimimise eest.

Malevanoorte töötundide pikkus ja makstav palk peab olema vastavuses töölepingu seadusega ning maleva korraldaja sõlmib ise või tagab, et tööandja sõlmiks noorega töölepingu, arvestades palga maksmisel vähemalt 2020. aasta tunnitasu alammääraga.  Igas malevarühmas täidavad noored vabas vormis malevapäevikut, kuhu kirjutavad tehtud tööd, saadud kogemused ja õpitud oskused. Noor peab saama tagasisidet ja soovi korral ka tõendi oma soorituste kohta. Töötamise mõtestamiseks võib kasutada www.teeviit.ee keskkonda ning kaasata Eesti Töötukassa spetsialiste.

Lisaks tööle peab maleva päevakava sisaldama ka noorsootööd (nt ühisüritused, ekskursioonid, spordivõistlused, arutelud,meeskonnatööd jne). Maleva korraldaja vastutab noorte ühistegevuste eest, mida viiakse läbi vähemalt 3 tundi igal malevapäeval. Igas malevas on kohustus vähemalt ühel korral nädalas viia läbi vähemalt üks koolitus/töötuba, mis sisaldab vähemalt ühte järgmistest teemadest: ohutus sh tööohutus, tööseadusandlus, karjääriinfo, karjääriplaneerimine, küberturvalisus, noorte ettevõtlikus/ettevõtlus. Koolitajaks võib olla ka oma valdkonnas tugev rühmajuht/noorsootöötaja.

Sel aastal on oluline integreerida igasse malevarühma uuenduslikke ja tulevikus osatähtsust kasvatavaid töövaldkondi. Näiteks info ja kommunikatsioon, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, programmeerimine, metsandus ja puidutöötlus, sotsiaalne ettevõtlus, haridus sh tugiteenused, noorsootöö vms, et läbi töökogemuse saamise või läbi toetavate tegevuste nt ametitega tutvuda, rakendada seda maleva põhitöö, töö osa või mitteformaalse õppe osana.

Kõikidel maleva korraldajatel on võimalus viia läbi ka kokkutulek. Kui seal osalevad vähemalt kahe korraldaja malevarühmad, on ka selleks võimalik ka toetust taotleda. Kas kokkutulek on kahe korraldaja rühmadega, maakondlik, piirkondlik või üle-eestiline on korraldajate endi otsustada. Loomulikult tuleb ka siin lähtuda eelpool väljatoodud juhistest ning pidada silmas osalejate maksimaalset arvu.

Sarnaselt projektlaagrile peab kohalik omavalitsus oma territooriumil maleva korraldamisega nõus olema. Seetõttu  peab valla- või linnavalitsus, kus malevat läbi viiakse andma selleks vabas vormis kirjaliku kooskõlastuse. Ka juhul, kui taotlejaks on kohalik omavalitsus ise, kehtib sama korraldus.

Kõikidelt korraldajatelt oodatakse malevasuve lõpus ka lühivideot, mida on võimalik avalikkusega jagada, sh tuleb kinni pidada andmekaitseseaduses sätestatust.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusest nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ on Eesti Noorsootöö Keskusel eriolukorra jätkumisel või uue eriolukorra kehtestamise korral  õigus keelduda toetuse väljamaksmisest. Teisalt on sel aastal erakordne võimalus kasutada maleva korraldamisel nutikaid veebipõhiseid lahendusi- kui töö- ja ühistegevused planeeritakse e-keskkondades, saab taotleja kindel olla, et  toetust on võimalik eraldada sõltumata eriolukorra kestvusest. Lisainfot saab lugeda ka SIIT.

Maleva eesmärgiks on noortele varajase töökogemuse andmine, töötamise ja noorsootöö ühendamine. Malev toetab noorte konkurentsivõimet ning ühildab  töötamise ja noorsootöö võimalused. Ühel osast päevast tehakse tööd ja teisel osal sisustatakse üheskoos malevarühmaga tööst vaba aega, tehakse õppekäike, osaletakse koolitustel ning veedetakse lõbusalt aega. On kahte tüüpi malevaid: ööbimisega, kus koos rühmaga elatakse kogu maleva periood koos ning ööbimiseta, kus töö- ja ühistegevused toimuvad päevasel ajal – ööseks lähevad noored koju. Malevarühm kestab tavaliselt üks kuni kolm nädalat, tööd tehakse viiel päeval seitsmest.

Lisainfo toetuse kohta SIIT!

Teksti suurus