fbpx

Monika Vaher: „Väiksest algatusest võib välja kasvada suurepärane eeskuju, mis innustab tegema järgmisi samme“

Paikuse Huvikooli direktor Monika Vaher

Mitteformaalse- ja formaalhariduse koostöö rikastab teineteist nii erinevate meetodite kui vahenditega. Samuti pakub terviklikumat lähenemist noorte arengule. Märkimata ei saa jätta ka haridusvaldkonna asutuste omavahelise koostöö ja kogukonna rolli tugevdamist. Just koostöös on eesrindlik olnud Pärnumaal asuv Paikuse osavald, kus Paikuse huvikool on paistnud silma erinevate lõimimist toetavate tegevustega. Loe lähemalt Paikuse tegemistest intervjuust huvikooli direktori Monika Vaheriga.

Paikuse huvikoolis on võimalik õppida väga mitmeid erinevaid erialasid. Mis on noorte seas kõige populaarsem, mis populaarsust kaotamas ja miks?
Ei oska populaarsemaid ja mittepopulaarseid välja tuua. Kõige rohkem sooviavaldusi oli sügisel algklassilaste robootikasse ja inglise keelde.

Vähem on õpilasi 3. kooliastmest (vanuserühm 14-17), nemad teevad oma valikud ise vanematest sõltumata ja saavad ka Pärnu huvikoolide pakutavaga tutvuda.

Väga palju sõltub juhendajast, tema soovist noortega tegeleda, nende soove arvestada.

Millal alustas Paikuse huvikool drooniõppega?
Alustasime 2018 sügisest ühe grupiga. Sel õppeaastal tegutseb 2 gruppi: edasijõudnud (II ja III kooliaste) ja algajad (I kooliaste).

Mida õpilased drooniõppe käigus teada saavad?
Drooniõppes saavad noored esmalt selgeks seadusandlusega seonduva – kus ja millal tohib lennata ning millal on vaja lennuluba ja kus kohas see vormistada.  Lapsed saavad teada, kus on lennukeelualad ning piirangud droonide lennutamiseks. Tutvutakse droonide tööpõhimõtetega, lihtsamate manöövritega ning õpitakse õppedroone lennutama.

Seejärel algab fotode ja videote tegemine.  Tehnoloogia ja robootika kiire arengu tõttu laieneb mehitamata sõidukite kasutamisvaldkond väga kiiresti. 2019 aastast treenivad vanemad droonilennutajad  oma lennuoskusi võistlusdroonidega raja läbimisel aja peale. Üldhariduskooli loovtööna valmib LED väravatega võistlusrada.                                                                                               

Paikuse Huvikoolis kasutusel olev DJI Spark droon

Kui palju on Paikuse huvikoolil droone?
Huvikoolil on droonid erinevateks otstarveteks. Kokku on meil 13 drooni. 

Milline on olnud noorte tagasiside?
Noorte tagasiside on olnud positiivne, seda näitab ka asjaolu, et edasijõudnud drooniõppe tuumik on võrreldes eelmise aastaga jäänud samaks ning lisandunud on ka uusi õpilasi. 

Kuidas on seotud drooniõpe noorte tavapärase kooliharidusega?
Tänavu sügisel lisandub drooniõpe valikainena Paikuse põhikooli 5. klassi õpilaste tunniplaani. Eelpool tooduna valmib poistel üldhariduskooli 3. astmes kohustuslik loovtöö huvikooli drooniõppe tundides.

Kuivõrd tavaline on drooniõpe Eesti kontekstis?
Meile teadaolevalt tegeletakse sarnase drooniõppega Tallinnas Pelgulinna koolis ning ka Pärnus Pernova hariduskeskuses. Viimasega soovime ka edaspidi koostööd teha.

Paikuse Huvikoolis kasutusel olev nutilaud

Kasutate formaalhariduse mitmekesistamiseks ka 2018. aastal Varaaida projektikonkursi abil soetatud nutilauda. Saan aru, et see on integreeritud erinevate õppeainete raames ja sellega on võimalik õpilastel ka mitmeid loovtöid koostada. Mis sellega teha saab, milleks seda kasutate? Kuidas õpetajad ja õpilased selle kasutamisega kohanesid?Nutilaual on võimalik läbi viia erinevaid õppemänge, mis arendavad laste loovust, reaktsiooni, täpsust, kiirust jms. Võimalik on mitmel õpilasel korraga õppida võõrkeeli, otsida väljendeid, leida ja korrata sõnu. Arvutamine võib saada nutilaual võisteldes lausa mõne lapse lemmikaineks. Nutilauaga saab ka kunsti teha. Olemas on erinevaid rakendusi kunsti loomiseks grupiga või personaalselt vahetustega. 

Põhikooli vanema astme loodusainete tundides saab rühmaga uurida inimese keha, siseelundeid jne.  Laud võimaldab koostada esitlusi kaasõpilastele. Väga palju erinevaid äppe on nii mitmekesi, kui koos töötamiseks, mängimiseks ja õppimiseks.

Õpilased on alati väga vaimustuses ja ootavad, millal nad nutilauda kasutada saavad. Õpilastel kohanemine pole kohanemisega mingeid probleeme. Eelkõige peavad  õpetajad uue vahendiga harjuma ja seadme kasutamiseks õppetunnis parimad viisid leidma. Õnneks on olemas väga palju erinevaid äppe mitmekesi, töötamiseks, mängimiseks ja õppimiseks.

Millised on teie jaoks olnud formaalse- ja mitteformaalse õppe lõimimise otsesed kasud?
Ressursside jagamine: inim- , aja- ja materiaalsete ressursside.

Kuivõrd teete lastevanematega koostööd õppekavade arendamisel ja formaalse- ning mitteformaalse õppe lõimimisel?
Meie kooli rahuloluküsimustikus on ühe punktina soov teada saada, milliseid huvialasid soovivad vanemad ja õpilased valikutes näha. Hoolekogu ettepanekul ja noorte soove arvestades oleme avanud inglise keele, tantsu, kitarriõppe ning drooniõppe huvialade grupid.

Millist nõu annaksite neile noorsootöö asutustele, kelle on soov ja tahe lõimimist toetada, kuid on siiski takerdunud sellega?
Hakake pihta. Ärge oodake, et keegi tuleb koostöö ettepanekutega teie juurde, vaid leidke ise võimalusi. Väiksest algatusest võib välja kasvada suurepärane eeskuju, mis innustab tegema järgmisi samme.

Kuidas saada üle raskustest koostöös ja suhtumises? Milliste argumentidega läheneda?

  • Positiivsete näidetega.
  • Koolide juhtkondade omavahelise koostöö ja usaldusega.
  • Mõlemad pooled ei tohi tunda, et tegemist on tüütu ja mõttetu lisakohustusega.

Iga koostöö on ainulaadne ja kokkulepetel põhinev. Kokku lepitust peavad osapooled kinni pidama.

Millised on teie tulevikuplaanid seoses koostööga põhikooli, teiste Pärnu koolide või noorsootööasutustega?
Pärnu linna huviharidust pakkuvate koolide direktoritega oleme rääkinud õpetajate vahetamisest. Suviti on Paikusel perepäev, kuhu oma töötubadega on tulnud Pärnu kunstikool, Pernova ja Audru huvialakool.Kavas on teha koostööd Pernova drooniõppe rühmaga.

Paikuse põhikool on meie igapäevane partner. Jagame õpetajaid, ruume ja vahendeid. Sel õppeaastal toimuvad osad kunstitunnid keraamikat õppides huvikooli õpetaja juhendamisel  6. ja 7. klasside õpilastele.

Põhikoolil on plaanis 2019/20. õppeaastal alustada 5. klassides huvitundidega ja 8. klasside tunniplaani tuleb loovtöö tund. Ka nende tundide läbiviimisel saame suurepäraselt koostööd teha.

Mida saaks riik omalt poolt ära teha formaal- ja mitteformaalõppe lõimise edendamiseks/juurutamiseks?
Üldahariduskoolide ja huvikoolide õpetajate töötasu erineb suuresti huvikooli õpetajate kahjuks. Pärnus on vahe täiskoormusega õpetajate palkades 20 protsenti. Täiskoormus aga on väga vähestel huvikooli õpetajatel. Samas vajame me huvikooli kvalifitseeritud, motiveeritud oma ala spetsialiste. Aitaks riigipoolne huvikooli õpetajate palgatoetus kohalikule omavalitsusele nii nagu see on alusharidus.

Paikuse drooniõpet toetas Eesti Noorsootöö Keskus Varaaida projektikonkursi kaudu. Projektiga panustatakse Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 eesmärgi saavutamiseks: noorel on rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks.

Teksti suurus