fbpx

Noorsootöötaja kutse tasemed

Noorsootöötaja kutsel on kokku kolm erinevat taset – 4, 6 ja 7. Kuidas aga saada teada, millist taset oleks sobilik taotleda?

  • Noorsootöötaja kutse, tase 4 sisaldab laagrikasvataja osakutset. Kutsealane ettevalmistus – 4. taseme noorsootöötajal töö käigus omandatud kutseoskused.
  • Noorsootöötaja kutse, tase 6 sisaldab laagrikasvataja-juhataja osakutset. Kutsealane ettevalmistus – 6. taseme noorsootöötajal on noorsootöö erialane rakenduskõrgharidus/bakalaureusekraad või töö käigus omandatud kutseoskused.
  • Noorsootöötaja kutse, tase 7 sisaldab laagri juhataja osakutset. Kutsealane ettevalmistus – 7. taseme noorsootöötajal on noorsootöö erialane magistritasemel haridus või töö käigus omandatud kutseoskused.

Allpool olev abimaterjal on koostatud vastavalt noorsootöötaja kutsestandardile ning on abiks kutse taseme valikul.

NB! Kõikidel tasemetel on oluline olla kursis noorsootöö alustega, sh terminoloogia, valdkonna struktuur, noorsootöö korraldamise põhimõtted jne.

TÖÖ SISU 

TASE 4  1) viib ellu noorsootöö tegevusi;
2) teeb tööd otse noortega;
3) juhendab noori (sh nende õppeprotsessi);
4) võib töötada iseseisvalt;
5) arendus- ja võrgustikutöös võib osaleda kõrgema taseme noorsootöötaja juhendamisel.
TASE 6 1) arendab oma organisatsiooni ja noortevaldkonda;

2) tegeleb praktilise noorsootöö korraldamise ning asutuste juhtimisega teeb tööd otse noortega;

3) juhendab noorsootöötajaid, vabatahtlikke, praktikante jm;

4) kaasab noori tegevustesse .

 

TASE 7 1) loob tingimusi ja võimalusi arendada ning korraldada noortevaldkonda riiklikul, kohalikul või võimalusel rahvusvahelisel tasandil;
2) loob uusi koostöövorme valdkonnasiseselt ja koostöös sidusvaldkondadega;
3) juhendab teisi noorsootöötajaid;
4) juhib noorsootöö asutusi, organisatsioone või koostöövõrgustikke.

KIRJELDUSED NOORSOOTÖÖTAJA KUTSESTANDARDIST

TASE 4  1) Individuaalne töö noore ja noortegruppidega;
2) Koostöö noorte, nende vanemate, teiste huvi- ja sidusgruppide ning valdkondade spetsialistidega;
3) Noorega usaldusliku suhte loomine ja hoidmine;
4) Tingimuste loomine noore omaalgatuse ja vastutuse arenguks;
5) Noorsootöö tegevuste elluviimine, noorteinfo vahendamine;
6) Noorte mitteformaalse õppimise protsessi juhendamine, kasutades noortele arendavateks võimalusteks loodud tingimusi, noorte arengu ning sotsialiseerumise toetamine;
7) Noorsootöötaja töötab niiiseseisvalt kui ka meeskonna liikmena, arendustegevuses ning võrgustikutöös osaleb kõrgema taseme noorsootöötaja juhendamisel.
TASE 6 1) Noorsootöötaja arendab noortevaldkonda ning tööd oma organisatsioonis koostöös kolleegidega;
2) Noorsootöötaja tegeleb praktilise noorsootöö korraldamise ning noorsootöö organisatsioonide ja/või asutuste juhtimisega;
3) Noorega usaldusliku suhte loomine ja hoidmine;
4) Tingimuste loomine noore omaalgatuse ja vastutuse arenguks;
5) Mitteformaalse õppe tegevustesse kaasamine;
6) Teiste noorsootöötajate, vabatahtlike, praktikantide jm juhendamine ning osalemine võrgustikutöös;
7) Koostöö noorte, nende vanemate, teiste huvi- ja sidusgruppide ning valdkondade spetsialistidega;
8) Individuaalne töö noore ja noortegruppidega .
TASE 7 1) Noortevaldkonna arendamine riiklikul ja kohalikul tasandil;
2) Noorsootöö asutuste, organisatsioonide ja erialavõrgustike juhtimine;
3) Teiste noorsootöötajate töö juhendamine;
4) Tingimuste ja võimaluste loomine noortevaldkonna korraldamiseks ning arendamiseks riiklikul, kohalikul ja võimaluse korral rahvusvahelisel tasandil;
5) Koostöövormide loomine nii valdkonna siseselt kui koostöös sidusvaldkondadega, võrgustikutöö arendamine;
6) Noorsootöötaja töö eeldab suhtlemist laiema avalikkusega.

 

 

Lisainfo: kutse@harno.ee või telefon 735 0390


Uuendatud: 25.08.2020

Vaatamisi: 2,949

Teksti suurus