fbpx

Kutse taotlemise hindamine

Noorsootöötaja kutse taotlemise hindamiseks viiakse taotleja poolt täidetud portfoolio põhjal läbi intervjuu. Intervjuu kestus on maksimaalselt 45 minutit (keskmiselt 30 min). Iga taotlejaga võetakse ühendust ning lepitakse kokku täpne intervjuu toimumise kuupäev ja kellaaeg.

Laagri juhataja ja -kasvataja osakutse taotlemisel viiakse hindamiseks läbi struktureeritud kirjalik töö, mis toimub eksami läbiviimise kohas. Eksamite toimumise ajagraafik ja kohad avaldatakse Haridus- ja Noorteameti konkursiveebis (https://noored.konkursiveeb.edu.ee/) Eksami sooritamiseks on aega kuni 60 minutit. Osakutse puhul hinnatakse neid kompetentse, mis on vastavalt välja toodud kutsestandardis.

NB! E-intervjuul toimub isikutuvastus kaamera abil, selleks on vaja ID-kaarti või passi. 

E-eksami isikutuvastuseks saate kasutada Har-ID-d (lisainfo www.entk.ee/e-eksam)

Intervjuu keeleks on üldjuhul eesti keel, eksamit saab sooritada nii eesti kui ka vene keeles.

Noorsootöötaja kutse ja osakutse kompetentsusnõuetele vastavuse taastõendamine samal tasemel toimub dokumentide alusel. Taastõendamiseks tuleb esitada kutse andmise korras sätestatud dokumendid. Hindamiskomisjon hindab kompetentsusnõuetele vastavust dokumendipõhiselt ning lisahindamist ei toimu.

Taotleja kutsekompetentsuse hindamine toimub noorsootöötaja, tase 4 (sh laagrikasvataja osakutse); noorsootöötaja, tase 6 (sh laagrikasvataja-juhataja osakutse) ja noorsootöötaja, tase 7 (sh laagri juhataja osakutse) hindamisstandardite alusel:

NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 4

  1. kutsestandard
  2. hindamisstandard  

NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 6 

  1. kutsestandard 
  2. hindamisstandard  

NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 7 

  1. kutsestandard
  2. hindamisstandard  

 

Kutsetunnistus

  • Hindamiskomisjon esitab hindamise tulemuste protokolli kutsekomisjonile 10 tööpäeva jooksul;
  • Hindamiskomisjoni koostatud hindamisprotokolli saamise järel võtab kutsekomisjon hiljemalt 10 tööpäeva jooksul vastu otsuse kutse andmise või sellest keeldumise kohta, millest taotlejat informeeritakse hiljemalt 30 tööpäeva jooksul.
  • Kutsekomisjoni otsus kutset mitte anda peab olema põhjendatud. Otsus (sh kutse mitteandmise põhjendus) saadetakse kutse taotlejale kirjalikult 30 tööpäeva jooksul ja see peab sisaldama viidet otsuse vaidlustamise tingimuste kohta.
  • Kutsekomisjoni otsus kutse andmise ja registrisse kandmise kohta esitatakse kutseregistrile 10 (mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul, vt. kutse andmise korda.) tööpäeva jooksul peale kutse andmise otsuse vastu võtmist.

Kutse andja väljastab kutsetunnistuse 30 tööpäeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.

NB! Alates 01.01.2019 on kutsetunnistus elektrooniline kanne kutseregistris ning paberkandjal tunnistust enam automaatselt ei väljastata. Paberkandjal tunnistuse saamiseks kirjutage kutse@harno.ee.

 

Korduma kippuvad küsimused

Lisainfo: tel 7 350 390, e-post: kutse@harno.ee 


Uuendatud: 05.02.2021

Vaatamisi: 1,645

Teksti suurus