fbpx

Korduma kippuvad küsimused noorsootöötaja kutse taotlemisel

MILLAL MA PEAN DOKUMENDID ESITAMA NOORSOOTÖÖTAJA OSAKUTSE ESMAKORDSEKS TAOTLEMISEKS?

Kui noorsootöötaja kutse esmakordse taotlemise ning osakutse ja kutse taastõendamise tähtajad on kindlalt fikseeritud, siis osakutse esmakordse taotlemise puhul on dokumentide esitamise tähtaeg hiljemalt 4 tööpäeva enne valitud eksamit. Eksamite ajakava ja eksamile registreerimise vormi leiate –SIIT. Eksamid toimuvad ajavahemikul märts-juuni ning september – oktoober. Noorsootöötaja kutse esmakordne taotlemine toimub 2 korda aastas: 1) jaanuar-veebruar ning hindamine märtsis; 2) september-oktoober ning hindamine novembris. Noorsootöötaja kutse ja osakutse taastõendamine toimub 4 korda aastas: 1) veebruar; 2) aprill; 3) juuni; 4) november.

REGISTREERISIN OSAKUTSE EKSAMILE JA ESITASIN DOKUMENDID ÄRA, KUID POLE SAANUD VASTUST EKSAMILE LUBAMISE KOHTA. MIDA PEAN TEGEMA?

Eksamite dokumente menetletakse eksamite toimumise järjekorras, kuna eksameid on vooru jooksul väga palju. Vastused püüame saata hiljemalt 3 tööpäeva enne eksamit. Kui te aga selleks ajaks pole vastust saanud, siis kindlasti helistage 735 0390 või kirjutage kutse@harno.ee, et olla kindel, et teiega on eksamil arvestatud.

KAS NOORSOOTÖÖTAJA KUTSE TAOTLEMISE EELDUSEKS ON OSAKUTSE OLEMASOLU?
Noorsootöötaja kutse taotlemiseks pole vajalik noorsootöötaja osakutse olemasolu. Kui taotlete noorsootöötaja kutset, saate konkreetse tasemega seotud osakutse automaatselt kaasa. Nt noorsootöötaja, tase 4 kutset taotledes saate kaasa laagrikasvataja osakutse, ehk loa töötada laagris kasvatajana. Noorsootöötaja, tase 6 puhul kaasneb laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutse ning tase 7 puhul laagri juhataja, tase 7 osakutse.

KAS KUTSET VÕI OSAKUTSET TULEKS ALUSTADA MADALAIMALT KUTSETASEMELT?
Kindlasti pole kutse taotlemise eeltingimuseks madalama taseme kutse või osakutse olemasolu. Taotleja ise peab hindama oma kompetentse ning vastavalt sellele taotlema õiget kutse või osakutse taset.

MIDA TULEB TEHA LAAGRIKASVATAJA VÕI – JUHATAJA OSAKUTSE TAOTLEMISEKS?

 1. Kõigepealt tuleb vaadata, kas on täidetud koolitustundide nõuded: 32 akadeemilist tundi noorsootöötaja kompetentsidega seotud täiendkoolitusi viimase viie aasta jooksul ja 8 akadeemilist tundi esmaabi koolitust viimase kolme aasta jooksul.
 2. Kui koolitustunnid on täis ja nende kohta on ka tõendid olemas, siis tuleb kokku ajada kõik ülejäänud dokumendid, mis on loetletud www.entk.ee/kutsetaotlemine; isikut tõendava dokumendi koopia; maksekorraldus – pea meeles, et tasu maksmine toimub ainult arve alusel, mille saab tellida kutse taotlemise lehel toodud lingi kaudu; haridust tõendava dokumendi koopia)
 3. Seejärel tuleb koolituste tõendid ja muud dokumendid kokku koondada ning lisada Haridus- ja Noorteameti Konkursiveebi keskkonda elektroonselt (https://noored.konkursiveeb.edu.ee/). Vajalik on ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID-ga sisselogimine.
 4. Haridus- ja Noorteameti Konkursiveebi keskkonna taotlusvormis saab registreerida end osakutse eksamile, valides selleks sobiv aeg, koht ja keel.
 5. Eksami täpne kellaaeg saadetakse sulle hiljemalt paar päeva enne eksami toimumise kuupäeva.
 6. Eksami päeval ole kohal vähemalt 15 minutit enne eksamit. Eksam kestab maksimaalselt 60 minutit.

MILLISED JUHENDMATERJALID ON KUTSE TAOTLEMISEL VÕI TAASTÕENDAMISEL ABIKS?

 • Taotleja juhend, mille leiad SIIT.
 • Noorsootöötaja kutse tasemed, mille kohta leiad info SIIT.
 • Noorsootöötaja osakutse tasemed, mille kohta leiad info SIIT.
 • Noorsootöötaja kutsestandard, mille leiad SIIT.
 • Noorsootöötaja kutse hindamisstandardid, mis on leitavad SIIT.
 • Kutse andmise kord, mille leiad SIIT.

KUIDAS TÕESTADA PORTFOOLIOS VABATAHTLIKU TEGEVUSE KOGEMUST?
Näiteks võib lisada EVSi tunnistuse. Kui teete vabatahtlikku tööd mõne ühingu juures, võib ühingu juht seda kinnitada, kasutades vabas vormis tõendit. Võib vabas vormis põhjalikumalt kirjeldada oma vabatahtliku töö kogemust. Taotleja ise otsustab, kas soovib lisada kinnitust oma vabatahtliku tegevuse kohta.

KUI PALJU PEAB OLEMA LISATUD TÕENDUSMATERJALI?
Nii palju, kui on kompetentside tõendamiseks vajalik. Lisada on mõttekas ainult need dokumendid, mis on seotud noorsootööga ja tõestavad ühe või teise noorsootöötaja kompetentsi olemasolu.

MIDA TEHA, KUI TÕENDUSMATERJAL ON VÕÕRKEELNE?
Kõikidest dokumentidest, mis ei ole inglise, eesti või vene keeles, peab tegema portfooliosse kirjeldava lühikokkuvõtte eesti keeles. Näiteks, kui lisate tõendusmaterjalina saksakeelse tunnistuse, siis peab kindlasti portfooliosse sellest eestikeelse kokkuvõtte kirjutama.

MILLISED KOOLITUSED TÕENDUSMATERJALINA ARVESSE LÄHEVAD? 
Loevad need koolitused, mis tõestavad noorsootöötajale vajalike kompetentside olemasolu, läbitud koolituste arv ei ole oluline. Oluline on laagrikasvataja või juhataja osakutse puhul läbida vähemalt 32 akadeemilist tundi viimase kolme aasta jooksul, sealjuures pole oluline, kas läbite laagrikasvataja, laagri juhataja või mõne muu noorsootöötaja kompetentsidega seotud koolituse.

MIDA KÜSITAKSE INTERVJUUL? 
Intervjuu küsimused koostatakse taotleja poolt täidetud portfoolio hindamisel tekkinud vajaduste põhjal. Intervjuu käigus esitatakse täpsustavaid küsimusi portfoolios esitatu kohta ning vajadusel palutakse selgitada, kuidas üks või teine kompetents on omandatud.

MITU KORDA SAAB KUTSET TAOTLEDA?
Taotlemise arv pole piiratud.

MIDA TEHA, KUI EI TEA, MILLIST TASET TAOTLEMA PEAKS?
Erinevatel tasemetel tuleb tõendada nende jaoks kutsestandardis märgitud kompetentside olemasolu. Oleme koostanud ka kokkuvõtted noorsootöötaja kutse ja osakutse tasemete erinevustest, mis peaksid olema suureks abiks. Kindlasti tuleb enne taotlemist tutvuda ka kutsestandardiga. Meie eesmärgiks on hinnata kompetentside olemasolu. Broneeri endale individuaalne nõustamise aeg siin.

MUL ON VANA LAAGRIKASVATAJA VÕI JUHATAJA TUNNISTUS. MIS TASE MUL ON?
Vastavalt haridus- ja teadusministri 18.07.2014 nr 65 määrusele loetakse laagri juhataja kvalifikatsioonitunnistus võrdseks laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutsega, ning laagrikasvataja kvalifikatsioonitunnistus võrdseks laagrikasvataja, tase 4 osakutsega.

KUIDAS SAAB MAKSTA KUTSE TAOTLEMISE TASU?
Kutse taotlemiseks esitatavate dokumentide juures, mis on loetletud noorsootöötaja kutse taotlemise rubriigis, on märgitud maksekorralduse juurde tasu suurus ning link arve saamise juurde. Kutse taotlemise tasude maksmine toimub ainult väljastatud arvete alusel. Arve tellimisel tuleb arvestada, et selle jõudmine Teieni võib võtta kuni 10 TÖÖPÄEVA.

MILLAL MA SAAN TEADA KUTSE ANDMISE OTSUSE? 

 • Hindamiskomisjon esitab hindamise tulemuste protokolli kutsekomisjonile 10 tööpäeva jooksul;
 • Hindamiskomisjoni koostatud hindamisprotokolli saamise järel võtab kutsekomisjon hiljemalt 10 tööpäeva jooksul vastu otsuse kutse andmise või sellest keeldumise kohta, millest taotlejat informeeritakse hiljemalt 30 tööpäeva jooksul.
 • Kutsekomisjoni otsus kutset mitte anda peab olema põhjendatud. Otsus (sh kutse mitteandmise põhjendus) saadetakse kutse taotlejale kirjalikult 30 tööpäeva jooksul ja see peab sisaldama viidet otsuse vaidlustamise tingimuste kohta.
 • Kutsekomisjoni otsus kutse andmise ja registrisse kandmise kohta esitatakse kutseregistrile 10 (mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul, vt. kutse andmise korda.) tööpäeva jooksul peale kutse andmise otsuse vastu võtmist.

Kutse andmise korral saad keskmiselt 20 tööpäeva jooksul teada oma tulemusest. Kutse mitteandmise korral võib teatise saabumine võtta aega keskmiselt 30 tööpäeva. 

KUIDAS KUTSETUNNISTUSE KÄTTE SAAB? 
Kõik kutsetunnistused on leitavad elektroonsel kujul Kutsekoja Kutseregistris. Anname teada, et alates 1. jaanuarist 2020 loobub Kutsekoda vaikimisi kutsetunnistuste trükkimisest ja avame kõikidele kutse taotlejatele võimaluse valida, kas tunnistus trükitakse või ei. Taotlusesse tuleb edaspidi märkida valik (jah/ei) tunnistuse trükkimiseks. Paberkandjal kutsetunnistuse lisatasu on 6.20. Kutse andja väljastab paberkandjal kutsetunnistuse 30 tööpäeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.

NOORTEVALDKONNA OSAPOOLED JA SIDUSÜHMAD?

Noorsootöö valdkonna pooled – Huvirühmad noorsootöö valdkonnas, nt noorsootöötajad, noorteühendused,
noortekeskused, huvikoolid, noortelaagrid, huvitegevuse pakkujad, noortemalevad, noorteühingud jpt nii
riiklikud kui rahvusvahelised pooled.

Noorsootöö valdkoma sidusrühmad –  Huvirühmad, kes otseselt noortevaldkonnas ei tegutse kuid puututvad sellega kokku nt raamatukogu, erasektor või muud lõimitud noortevaldkonna osapooled.

 

Lisainfo: tel 7 350 390, e-post: kutse@harno.ee


Uuendatud: 05.02.2021

Vaatamisi: 2,535

Teksti suurus