fbpx

Noorsootöötaja kutse tasemed

Noorsootöötaja kutsel on kokku kolm erinevat taset – 4, 6 ja 7. Kuidas aga saada teada, millist taset oleks sobilik taotleda?

  • Noorsootöötaja kutse, tase 4 sisaldab laagrikasvataja osakutset. Kutsealane ettevalmistus – 4. taseme noorsootöötajal töö käigus omandatud kutseoskused.
  • Noorsootöötaja kutse, tase 6 sisaldab laagrikasvataja-juhataja osakutset. Kutsealane ettevalmistus – 6. taseme noorsootöötajal on noorsootöö erialane rakenduskõrgharidus/bakalaureusekraad või töö käigus omandatud kutseoskused.
  • Noorsootöötaja kutse, tase 7 sisaldab laagri juhataja osakutset. Kutsealane ettevalmistus – 7. taseme noorsootöötajal on noorsootöö erialane magistritasemel haridus või töö käigus omandatud kutseoskused.

Allpool olev abimaterjal on koostatud vastavalt noorsootöötaja kutsestandardile ning on abiks kutse taseme valikul.

TÖÖ SISU 

TASE 4  1) viib ellu noorsootöö tegevusi;
2) teeb tööd otse noortega;
3) juhendab noori (sh nende õppeprotsessi);
4) võib töötada iseseisvalt;
5) arendus- ja võrgustikutöös võib osaleda kõrgema taseme noorsootöötaja juhendamisel.
TASE 6 1) kaasab noori tegevustesse;
2) teeb tööd otse noortega;
3) juhendab noorsootöötajaid, vabatahtlikke, praktikante jm;
4) tegeleb praktilise noorsootöö korraldamise ning asutuste juhtimisega;
5) arendab oma organisatsiooni ja noortevaldkonda.
TASE 7 1) loob tingimusi ja võimalusi arendada ning korraldada noortevaldkonda kohalikul,
riiklikul või võimalusel rahvusvahelisel tasandil;
2) juhib noorsootöö asutusi, organisatsioone või koostöövõrgustikke;
3) juhendab teisi noorsootöötajaid;
4) loob uusi koostöövorme valdkonnasiseselt ja koostöös sidusvaldkondadega.

KIRJELDUSED NOORSOOTÖÖTAJA KUTSESTANDARDIST

TASE 4  1) Individuaalne töö noore ja noortegruppidega;
2) Koostöö noorte, nende vanemate, teiste huvi- ja sidusgruppide ning valdkondade spetsialistidega;
3) Noorega usaldusliku suhte loomine ja hoidmine;
4) Tingimuste loomine noore omaalgatuse ja vastutuse arenguks;
5) Noorsootöö tegevuste elluviimine, noorteinfo vahendamine;
6) Noorte mitteformaalse õppimise protsessi juhendamine, kasutades noortele arendavateks võimalusteks loodud tingimusi, noorte arengu ning sotsialiseerumise toetamine;
7) Noorsootöötaja töötab niiiseseisvalt kui ka meeskonna liikmena, arendustegevuses ning võrgustikutöös osaleb kõrgema taseme noorsootöötaja juhendamisel.
TASE 6 1) Individuaalne töö noore ja noortegruppidega;
2) Koostöö noorte, nende vanemate, teiste huvi- ja sidusgruppide ning valdkondade spetsialistidega;
3) Noorega usaldusliku suhte loomine ja hoidmine;
4) Tingimuste loomine noore omaalgatuse ja vastutuse arenguks;
5) Mitteformaalse õppe tegevustesse kaasamine;
6) Teiste noorsootöötajate, vabatahtlike, praktikantide jm juhendamine ning osalemine võrgustikutöös;
7) Noorsootöötaja tegeleb praktilise noorsootöö korraldamise ning noorsootöö organisatsioonide ja/või asutuste juhtimisega;
8) Noorsootöötaja arendab noortevaldkonda ning tööd oma organisatsioonis koostöös kolleegidega.
TASE 7 1) Noortevaldkonna arendamine kohalikul ja riiklikul tasandil;
2) Noorsootöö asutuste, organisatsioonide ja erialavõrgustike juhtimine;
3) Teiste noorsootöötajate töö juhendamine;
4) Tingimuste ja võimaluste loomine noortevaldkonna korraldamiseks ning arendamiseks kohalikul, riiklikul ja võimaluse korral rahvusvahelisel tasandil;
5) Koostöövormide loomine nii valdkonna siseselt kui koostöös sidusvaldkondadega, võrgustikutöö arendamine;
6) Noorsootöötaja töö eeldab suhtlemist laiema avalikkusega.

NB! Kõikidel tasemetel on oluline olla kursis noorsootöö alustega, sh terminoloogia, valdkonna struktuur, noorsootöö korraldamise põhimõtted jne.

 

Lisainfo: kutse@entk.ee või telefon 735 0390


Uuendatud: 03.09.2018

Vaatamisi: 1 890

Teksti suurus