Õpi- ja juhendmaterjalid

Enne noorsootöötaja kutseintervjuule tulemist soovitame tutvuda järgmiste soovituslike materjalidega:

Enne laagrikasvataja või juhataja osakutse eksamile tulemist soovitame tutvuda järgmiste soovituslike materjalidega:

Eesti keeles Vene keeles (по-русский)
1. Noorsootöötaja kutsestandard 1. Профессиональный стандарт
молодежный работник
2. Kutse-eetika noorsootöös 2. Профессиональная этика в
молодежной работе
3. Tervisekaitsenõuded noorte
püsilaagritele
3. –
4. Tuleohutuse seadus 4. –
5. Ehitisele ja selle osale esitatavad 
tuleohutusnõuded
5. –
7. Tuleohutus ja evakuatsioon 7. –
8. Noorsootöö seadus 8. –
9. Rahvatervise seadus 9.
10. Esmaabi infovoldik Punane Rist 10. Первая помощь Эстонский
Красный Крест
11. Lastekaitseseadus 11. –
12. Organisatsiooni juhtimine (sh projektijuhtimine) 12. –
13. Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja
kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning
neile vastavuse tõendamise kord
13. –
14. Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 14. –
15. Noorsootöö strateegia 2006-2013 15.
16. Noorsootöö õpik 16. Учебник по работе с
молодежью
17. Arvuti kasutamine 17. –
18. Väljavõtted noortelaagri korraldaja
käsiraamatust
18. –
19. Alaealisele lubatud kerged tööd 19. –
20. Matkamine

21. Veeohutus

22. Tervisekaitse ja hügieen noorte püsi- ja projektlaagrites

23. Tervisetõendid laste ja noortega töötavatele inimestele

24. Mailis Repsi ringkiri laagri personali koosseisu osas

 

Kasulikke linke:

SA Noorteagentuur õpimaterjalid

mitteformaalne.ee õpimaterjalid

Noortevaldkonna õigusaktid ja alusdokumendid

                                     

 

 


Uuendatud: 09.01.2019

Vaatamisi: 1 101

Teksti suurus