fbpx

Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvaheline koostöö noortevaldkonnas toetab noortepoliitika ja noorsootöö arengut (noortevaldkonna arengukava 2014-2020 meede 4). Lisaks valdkonna tugevdamisele avaldab rahvusvaheline koostöö mõju  makro-, mikro- ja indiviiditasandil (Dibou, 2017):

  • aidates kaasa ühiskonna arengule läbi kultuuridevahelise õppimise ja dialoogi soodustamise;
  • toetades valdkonna organisatsioonide arengut läbi heade praktikate jagamise ja noorsootöötajate õpirände;
  • soodustades isiksuse ja professionaalsuse kujunemist läbi erinevate oskuste arendamise (näiteks sotsiaalsed- ja keeleoskused).

Rahvusvahelise koostöö vorme noortevaldkonnas on mitmeid (loetelu ei ole lõplik):

Eesti Noorsootöö Keskuse rahvusvaheline koostöö

Eesti Noorsootöö Keskus osaleb rahvusvahelistes võrgustikes (Euroopa Nõukogu noortekeskuste kvaliteediplatvorm, Youth Wiki), rahvusvahelises organisatsioonis (Euroopa noorteinfo ja –nõustamise agentuur) ja meie meeskonnaliikmed panustavad valdkondlikes Euroopa tasandi ekspertgruppides.

Lisaks viib Eesti Noorsootöö Keskus ellu riikide vahel sõlmitud kahe- ja mitmepoolseid koostöölepinguid:

  • Soomega koostöö sai alguse juba 1993. aastal. Täna on koostöö eesmärgiks informeerida üksteist arengutest noortevaldkonnas ning toetada riikidevahelist koostööd ka kohalikul ja organisatsioonide tasandil.
  • Belgia flaami kogukonnaga toimub koostöö 1997. aastast. Koostööleping on sõlmitud mitmepoolsena ja tegevused toimuvad ka koostöös Läti ja Leeduga. Koostöölepingu eesmärgid on: arendada igas riigis (Belgias, Eestis, Lätis, Leedus) noortepoliitikat vastavalt Euroopa aruteludele ja arengutele; rakendada ja arendada noortepoliitikat mitmepoolse koostöö kaudu Euroopa, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil; toetada koostööd kohaliku tasandi organisatsioonide vahel; parandada ja tõhustada noorsootöö kvaliteeti; suurendada koostööprogrammi raames loodud mitmepoolse koostöö nähtavust ja tunnustamist.
  • Ukraina on Eestile prioriteetne koostööriik, sh noortevaldkonnas. Koostööd on tehtud 1994. aastast tehtud kontaktide ja teabe vahetamisega. 2018. aastal sõlmiti koostöömemorandum noortevaldkonnas, et tugevdada koostööd ja jätkata sisulisemas vormis.

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ raames oleme koostööd teinud Islandi, Liechtensteini ja Norra ning programmi abisaajariikidega.

Pikemaaegselt, nii koostöölepingute kui suuremate projektide raames, oleme koostööd teinud Hiinaga, Jaapaniga, Moldovaga, Saksamaaga. Lisaks paljude teiste riikidega näiteks Austraalia, Austria, Iirimaa, Luksemburg.

Aastatel 2016-2018 osaleme Ühendkuningriikide, Soome, Prantsusmaa ja Itaaliaga Erasmus+ projektis “Developing and Communicating the Impact of Youth Work across Europe”.


Uuendatud: 29.10.2018

Vaatamisi: 707

Teksti suurus