fbpx

Noorsootöö nädal 2020

Tänavune noorsootöö nädal keskendub noorte osaluse ja ettevõtlikkuse teemale

Traditsiooniliselt novembris aset leidev üle-eestiline noorsootöö nädal toimub sel aastal 23.–30. novembril 2020 ning keskendub noorte osaluse ning ettevõtlikkuse teemale. Nädala programm valmib koostöös noorte endi, noorteinfoportaal Teeviit vabatahtlike, noorsootöötajate ning noortevaldkonna partneritega.

Noorsootöö nädal toimub käesoleval aastal kümnendat korda ning on üle-eestiline noorteinfo sündmus, mis aitab noortel mõista ja mõtestada neile suunatud infot ja tegevusi oma elu paremaks korraldamiseks. Juttu tuleb osalemisvõimalustest, ettevõtlikkusest, enesearengust ja sellest, kuidas noorsootöö ning noortevaldkond selleks kõigeks erinevaid võimalusi loob. Oluline on olla noortega dialoogis, pakkudes tegevusi neile endile olulistel teemadel ning viia plaanitu ellu just koostöös noorte endiga.

Noorsootöö nädala eesmärk on tõsta esile noortevaldkonna- ja noorsootöö võimalused. Seda just mitteformaalse õpikeskkonna loomisel koos noorte endi ja noorsootöötajatega – selliselt saab toetada noorte terviklikku arengut. Fookuses on noorte osalus, kaasatus ja kaasarääkimine noortele endile olulistel teemadel, noorte ettevõtlikkus ja noorte endi suured teod ning omaalgatused. Kogu noorsootöö nädal on kantud vajadusest tõsta noorte endi soovid, unistused, mõtted, teod, tegevused ning hääl kohalikul ning üleriigilisel tasandil esile.

Noorsootöö nädala eestvedaja Kadri Koort toob välja, et möödunud aastal toimunud noorsootöö nädala tagasisides püstitasid noored mitmeid teemasid, mille kohta soovivad nad rohkem infot. Samuti soovivad noored arutelusid ning mõttevahetusi väga erinevatel teemadel – näiteks paelub neid kliima, tervise, suhtlemise, vabatahtliku töö ja tööhõivega seonduv. Noorsootöö nädal loob platvormi noortele endile avada oma mõtted ja kutsuda ellu tegevused neile huvipakkuvatel ning olulistel teemadel, arendades sellega noorte osalust ja ettevõtlikkust.

Noorteinfoportaal Teeviit sisuloome tiimijuht Maris Praats, kes on ka Väike-Maarja valla noortevolikogu esimees, pikaajalise kogemusega osaluse valdkonnas ja algatanud mitmeid noortele suunatud tegevusi, ütleb et noorte osalusele ja ettevõtlikusele on oluline tähelepanu pöörata, sest noorsootöös on noortel võimalik palju areneda ning uusi asju katsetada, mis annab tulevikus kooli- ja tööelus suure eelise.

Teeviit algatab nädala raames sotsiaalmeedia kampaania ning pakub temaatilist infot läbi digitaalse noorteinfo meetodite, toimuvad veebinarid ja avaldatakse taskuhäälingusaated noortele endile olulistel teemadel. Noored ise on väljendanud, et soovivad avada, miks on noorsootöö ja noortevaldkonna tegevused noorte arengus ning nende kujunemisel olulise tähendusega. Samuti soovitakse tuua tähelepanu noortega töötava spetsialisti ametile, noorsootöö asutustele ning noorte endi ägedatele tegevustele.

Visuaalse identiteedi kujundamiseks on 7-26 aastastele noortele algatatud joonistuskonkurss, mille raames kutsub Teeviit noori joonistama ja kujundama noorte ning noorsootööga seotud elemente ja märksõnu, mida kasutatakse veebilehe, plakati ja sotsiaalmeedia kujundustel. Loe rohkem konkursist Teeviit portaalist: https://www.teeviit.ee/osale-noorsootoo-nadal-10-otsib-visuaali/.

Noorsootöö nädala raames kutsub noorteinfoportaaal Teeviit traditsiooniliselt noori ja noortevaldkonna töötajaid, noorsootöö- ja haridusasutusi, noortevaldkonna partnereid, otsustajaid ning teisi osapooli (lapsevanemad, kogukond, siduspartnerid) noortega neile olulistel teemadel arutlema ning temaatilisi sündmusi korraldama, toetades sellega noorte osalust, kaasatust, omaalgatust ja ettevõtlikkust, aga ka enesearengut, potentsiaali rakendamist ning noortele oluliste teemade mõtestamist.

Noorsootöö nädala tegevused koondatakse temaatilisele veebilehele, mis avaldatakse sügisperioodil. Rohkem infot ja küsimused kadri.koort@entk.ee või teeviit@teeviit.ee.

2020. aastal toimuvaid noorsootöö nädala tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

 

В этом году неделя молодёжной работы посвящена темам участия молодёжи и предприимчивости

Всеэстонская неделя молодёжной работы, которая традиционно проводится в ноябре, пройдет с 23 по 30 ноября 2020. Программа недели будет подготовлена в сотрудничестве с молодыми людьми, волонтерами молодёжного инфопортала Teeviit, молодёжными работниками и партнерами из молодёжной сферы.

Неделя молодёжной работы проводится уже в десятый раз и является всеэстонским молодёжным информационным мероприятием, которое помогает молодым людям понять и осмыслить информацию и деятельность, нацеленные на них, чтобы лучше организовать свою жизнь. Мы поговорим о возможностях участия, предприимчивости, саморазвитии и о том, как работа с молодёжью и молодёжная сфера создают разные возможности для всего этого. Важно вести диалог с молодыми людьми, предлагать обсуждения на важные для них темы и реализовывать то, что запланировано, в сотрудничестве с самими молодыми людьми.

Цель недели молодёжной работы – осветить возможности в молодёжной сфере и молодёжной работе. Особенно при создании неформальной среды обучения с участием молодых людей и молодёжных работников – таким образом можно поддержать целостное развитие молодых людей. Основное внимание уделяется молодёжному участию, вовлечению молодых людей в диалог на важные для них темы, их предприимчивости и собственным инициативам. Вся неделя молодёжной работы основана на необходимости подчеркнуть желания, мечты, мысли, деятельность и голос молодых людей на местном и общегосударственном уровне.

Кадри Коорт, лидер недели молодёжной работы, отмечает, что в отзывах о прошогодей неделе молодёжной работы молодые люди подняли несколько тем, по которым они хотят получить больше информации. Молодые люди хотят обсуждений и дискуссий на разнообразные темы, такие как климат, здоровье, общение, волонтерство и занятость. Неделя молодёжной работы создает платформу для молодых людей, чтобы они могли поделиться своими мыслями и основать деятельность на интересующие их темы, тем самым развивая молодёжное участие и предприимчивость.

Марис Праатс, руководитель группы по созданию контента молодёжного инфопортала Teeviit, которая также является председателем молодёжного совета в волости Вяйке-Маарья, имеет многолетний опыт в сфере молодёжного участия. По словам Марис, очень важно уделить внимание темам участия и предприимчивости, чтобы у молодых людей была возможность развиваться и пробовать что-то новое, что станет большим преимуществом в учебе и трудовой жизни в будущем.

Во время недели Teeviit запустит кампанию в социальных сетях и предложит тематическую информацию с помощью дигитальных информационных методов, а также вебинары и подкасты. Сами молодые люди выразили желание понять, почему молодёжная работа и деятельность в молодёжной сфере важны для их развития. Также внимание хочется уделить профессии молодёжного работника, учреждениям по работе с молодёжью и активной деятельности самих молодых людей.

Для создания визуальной идентичности был организован конкурс рисунков для молодых людей в возрасте от 7 до 26 лет, в рамках которого Teeviit приглашает молодёжь рисовать, а также разрабатывать элементы и ключевые слова, связанные с молодёжной работой, которые в дальнейшем будут использоваться при разработке дизайнов веб-сайтов, плакатов и социальных сетей. Узнайте больше о конкурсе на портале Teeviit: https://www.teeviit.ee/участвуй-неделя-молодёжной-работы-10/.

В рамках недели молодёжной работы инфопортал Teeviit приглашает молодёжь и работников молодёжной сферы, образовательные и работающие с молодёжью учреждения, партнеров, лиц, принимающих решения, и другие заинтересованные стороны (родители и т.д) обсуждать и организовывать тематические мероприятия с молодёжью, поддерживая их участие, вовлеченность, инициативность и предприимчивость, а также саморазвитие, реализацию потенциала и осмысление важных для молодёжи вопросов.

Мероприятия и деятельность недели молодёжной работы будут сгруппированы на тематическом веб-сайте, который будет опубликован осенью. Дополнительная информация и вопросы: kadri.koort@entk.ee или teeviit@teeviit.ee.

Мероприятия недели молодёжной работы в 2020 году будут финансироваться из Социального фонда Европейского Союза и государственной структурной поддержки из бюджета Эстонского центра молодёжной работы в рамках программы «Привлечение молодых людей, подвергающихся риску отверженности, и повышение возможностей трудоустройства молодых людей».

 


Uuendatud: 18.06.2020

Vaatamisi: 673

Teksti suurus