fbpx

Noortelaagrite korraldamine 2020. aastal

Veebilehe https://www.hm.ee/et/koroona kaudu võimalik leida vastused korduma kippuvatele küsimustele (vasakult menüüst valida Noorsootöö ja huvitegevus). NB! Uuendatud 24.09.2020 seisuga.

24.09.2020 tegi Haridus- ja Teadusministeerium soovitused haridusasutustele, sh noorsootööasutustele Covid-19 leviku perioodil toimimiseks:

Lugege palun soovitused põhjalikult läbi ja mõelge rahulikult, kuidas on teie laagrit otstarbekas ja turvaline korraldada, kuidas saab tegevusi organiseerida jne. Iga laager on eriline ja kui muidu tuleb igal aastal korraldus läbi mõelda, siis sel aastal tuleb seda teha eriti põhjalikult. Omalt poolt aitame teil erisusi läbi mõelda ning saame nõu anda, kuid praktiline korraldus on siiski iga laagrikorraldaja enda kanda.

Oluline on järgida hügieeninõudeid ja püüda oma tegevust hajutada! Iga korraldaja ise otsustab, kas ja mis tingimustel laagrit korraldada, kui kohalik omavalitsus ei ole oma territooriumil seda ära keelanud (see peaks olema viimane abinõu). Iga laagrikorraldaja ise hindab oma riske ja nende maandamist. NB! Pidage silmas, et sarnaselt kevadele võib olukord muutuda väga kiiresti!

COVID-19 perioodil laagrite korraldamisel tuleb kindlasti silmas pidada ka neid nõudeid, mis kehtivad tavatingimustes:

1. Noorsootöö seaduse järgi peavad kõik ööbimisega laagrid, mis kestavad vähemalt 6 ööpäeva, omama tegutsemiseks luba:

    • püsilaagrid, mis tegutsevad enam kui 60 päeva aastas, saavad tähtajatu tegevusloa Haridus- ja Teadusministeeriumilt;
    • projektlaagrid, mis tegutsevad vähem kui 60 päeva aastas, saavad tähtajalise loa kohalikult omavalitsuselt, mille territooriumil nad tegutsevad.

2. Sotsiaalministri määruse kohaselt peavad kõik noorte püsilaagrid järgima tervisekaitse nõudeid.

3. Haridus- ja teadusministri määruse kohaselt tuleb järgida nõudeid laagri juhatajatele ja kasvatajatele.

 

Varem kehtinud soovitused ja piirangud:

Vabariigi Valitsus otsustas 16. mail 2020 oma korraldusega nr 172 (kehtetu alates 19.08.2020), et alates 12. juunist (kui epidemioloogiline olukord võimaldab) on lubatud noortelaagrite tegevus tingimusel, kui korraldaja tagab järgmiste punktide täitmise:

  • noortelaagris on osalejaid kuni 300;
  • ühes rühmas on kuni 20 isikut;
  • tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendid (Terviseameti soovitused tõhusaks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks leitavad siin).
Vabariigi Valitsuse korralduse seletuskiri tingimuste osas on leitav siin ja väljavõte ka siin tekstina: Korralduse punktidega 17 ja 18 sätestatakse, et kuni 11. juunini on peatatud osalejate jaoks noortelaagrite ja õpilasmalevate tegevus. Keelu põhjuseks on asjaolu, et lapsi ja noori koguneb korraga ühte kohta palju kokku, mis võib soodustada viiruse levikut. Samuti on laste ja noortega pikemat aega raskem 2+2 reeglit järgida. Kui epidemioloogiline olukord võimaldab, siis on alates 12. juunist noortelaagrite ja õpilasmalevate tegevuse läbiviimise tingimused järgmised:
  1. noortelaagris ja õpilasmalevas osalejaid on maksimaalselt 300;
  2. ühes rühmas on kuni 20 isikut;
  3. tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendid.
Piirangud on vajalikud, et vähendada nakkuse levikut.

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt on koostatud noortelaagrite korraldajatele soovitused, mida tuleks COVID-19 perioodil silmas pidada ja läbi mõelda:

Käesolevaga antakse soovitused COVID-19 tõttu kehtestatud eriolukorra lõppemisel noortelaagrite ja noortemalevate tegevuse korraldamiseks. Alates 12. juunist 2020 on lubatud noortelaagrid ja –malevad. Korraldaja peab tagama, et järgitakse a) kuni 300 inimese piirangut; b) rühmapiirangut kuni 20 inimest; c) desinfitseerimis- ja hügieeninõuete täitmist vastavalt Terviseameti juhistele.

Tuleb arvestada, et COVID-19 on viirusnakkus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid. Viirus võib levida ka saastunud pindadelt. Saastunud pindadel soodsatel tingimustel säilib viirus kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel.

Soovitused ja selle muudatused avaldatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel aadressil www.hm.ee/koroona.

✓ Haigusnähtudega noored noortelaagris ja noortemalevas ei osale.
✓ Noortelaagris ja -malevas jälgitakse pidevalt noorte ja personali tervislikku seisundit.
✓ Malevates tagatakse võimalusel tööandja poolt noorte töö juhendamine ühe ja sama juhendaja poolt kogu rühma töötamise perioodi (1-2 nädalat) vältel. Noorte poolt kasutatavad töövahendid on individuaalsed ja nende desinfitseerimise tagab tööandja.
✓ Noortelaagri ja -maleva korraldaja on enne vahetuse algust koostanud käitumisjuhised, sh rühmade liikumine, majutus- ja toitlustusruumide kasutamine, kokkupuuted rühmaväliste isikutega, vahendite, inventari ja ruumide desinfitseerimine, tegevused ja ühisürituste korraldamise võimalused jms. Juhist tuleb noortelaagrisse ja noortemalevasse saabuvatele noortele koha peal tutvustada.
✓ Noortelaagrite ja -malevate korraldajatel informeerib noori ja töötajaid üldhügieeni nõuetest, paigaldab desinfitseerimis- ja pesukohtade juurde vastavad piltjuhised ning kontrollib nõuete täitmist.
✓ Välditakse isikute vahel kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte, et takistada võimaliku piisknakkuse edasikandumist.
✓ Oluline on minimaliseerida riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuutumist teiste isikutega.
✓ Noortelaagris ja noortemalevas võib rühma suurus olla kuni 20 inimest ja kogu osalejate arv võib olla kuni 300 noort ühe vahetuse jooksul.
✓ Rühmade liikumist noortelaagri territooriumil reguleeritakse, sh liikumistrajektoorid ja ajagraafikud ning jälgitakse, et erinevate rühmade liikmete kontakte ei tekiks.
✓ Tegevuste läbiviimiseks vajalike ruumide ja territooriumi turvalisuse ja ohutuse tagab tegevuste korraldaja.
✓ Noortelaagri ja -maleva korraldaja peab omama selget ülevaadet nende kasutataval territooriumil viibivatest isikutest. Kolmandaid isikuid noortelaagrite territooriumile ja noortemalevate töö- ja majutuskohtadesse ei lubata.
✓ Noortemalevates organiseeritakse tööd viisil, et samaaegselt osaleb tööde teostamisel vaid üks 20 noorega rühm.
✓ Malevanoortele korraldatakse tööalased koolitused ja sotsialiseerivad tegevused rühmade kaupa ja võimalusel kasutatakse nende läbiviimiseks digilahendusi.
✓ Noortelaagri üritused, kus osaleb enam kui üks 20 noorega rühm toimuvad värskes õhus ja seda üksnes juhul, kui on tagatud 2+2 reegel ning rühmad omavahel kokku ei puutu. Alates 1. juulist on võimalik läbi viia ka siseruumides toimuvaid ühistegevusi.
✓ Juhul, kui tegevuste läbiviimiseks on ilmastikuolude tõttu vajalik siseruumide kasutamine, korraldatakse tegevused rühmades, tagades 2+2 reegli täitmise ning et rühmad omavahel kokku ei puutu. Peale ruumide kasutamist tagatakse ruumide koristamine ja desinfitseerimine vastavalt Terviseameti soovitustele (mille leiate siit). Ruumide ja vahendite desinfitseerimise korra töötab välja noortelaagri korraldaja.
✓ Majutus on korraldatud nii, et rühmade omavaheline kokkupuude oleks minimaalne.
✓ Majutusruumides viibivad noored nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik.
✓ Erinevad rühmad paigutatakse ööbima erinevatesse hoonetesse või eraldi majutusruumidesse. Erinevate rühmade noored ei ööbi samas ruumis.
✓ Kui hoones majutub rohkem kui üks rühm, liiguvad noorte rühmad majutushoonesse sisse ja sealt vältides rühmade vahelist otsest kokkupuudet.
✓ Kui kasutatakse majutusettevõtete teenuseid, tuleb järgida neile ettevõtetele ja ruumidele kehtestatud reegleid.
✓ Toitlustamine korraldatakse kuni 20-liikmelistes rühmades. Toitlustusruumis istutakse rühmade kaupa, rühmad paigutatakse üksteisest 2 meetri kaugusele. Toidud on soovitavalt laudadele eelnevalt valmis pandud, et vältida noorte kogunemist järjekorda.
✓ Erinevad rühmad liiguvad sööklasse ja sealt ära ajaliste vahedega, et omavahel mitte kokku puutuda. Toitlustamiseks tehakse vajadusel ajagraafik.
✓ Toitlustamine peab olema korraldatud arvestades tervisekaitse- ja toiduohutuse nõudeid ning järgides, et oleks tagatud toidukordade sagedusele kehtestatud reeglid.
✓ Noortelaagri elu-, majutus-, tegevus- jm ruumides peab olema tagatud ventilatsioon ja regulaarne tuulutamine.
✓ Oluline on jälgida kätehügieeni, võimalusel pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutatakse desinfitseerimisvahendit.
✓ Noortelaagri ja noortemaleva korraldaja koostab mitme noorterühma osalemise korral pesemiseks jm hügieenitoiminguteks graafiku.
✓ Käsi pestakse nii enne kui peale programmilisi tegevusi ja noortemalevas nii enne kui peale tööd. Joogivee kättesaadavus tagatakse rühmade kaupa. Noored kasutavad vaid individuaalseid joogipudeleid.
✓ Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel koheselt selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ja pestakse kohe käed.
✓ Võimalikud viirusega saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid) hoiustada teistest jäätmetest eraldatuna suletud kotis ning käidelda 72 tunni möödudes tavajäätmetena.
✓ Lähtutakse Terviseameti üldistest soovitustest hügieeni tagamiseks.
✓ Haigestunud noor või töötaja läheb koheselt koju.
✓ Haigestunud noor isoleeritakse, kuni vanem talle järele tuleb. Kui terviseseisund silmnähtavalt halveneb tuleb helistada 112.
✓ Juhul, kui haigestunul diagnoositakse COVID-19 haigus, siis juhendab tema perearst ja Terviseamet edasise osas. Terviseamet või haigestunu teavitab laagri või maleva korraldajat positiivsest testist selleks, et saaks tarvidusele võtta vajalikud abinõud.
✓ COVID-19 diagnoosi kinnituse korral peab koheselt ruumides, kus COVID-19 viiruse positiivse diagnoosi saanud noor või töötaja on viibinud, viima läbi desinfitseerimise. Terviseameti puhastus ja desinfitseerimise soovitused leiate siit.
✓ Haigestunud noore rühmakaaslastele ja kokku puutunud personalile korraldatakse tervisekontroll.
✓ Korraldajal peab olema läbi mõelnud COVID-19 nakkusjuhu avastamise puhul tegutsemise.

Uuendatud: 25.09.2020

Vaatamisi: 3,911

Teksti suurus