fbpx

Malevad

Eesti Noorsootöö Keskuse poolt koordineeritud maleva tegevus on noorte konkurentsivõimet arendav töökasvatuslik projekt, mis ühildab töötamise ja noorsootöö võimalused ning mille eesmärgiks on noorte konkurentsivõime tõstmine noore tööalaste oskuste ja teadmiste arendamise kaudu. Selle kaudu toetatakse ja arendatakse malevakorraldajate tegevust, kes loovad noortele võimalused läbi õpilasmaleva ja töömaleva formaadi, mille kaudu on võimalik noortel saada kohalikul tasandil esimene töökogemus, tutvuda tööseadusandluse ja –ohutusega, osaleda tööhõivevaldkonnaga seotud karjääri- ja infoüritustel, külastada piirkondlikke ettevõtteid ja organisatsioone ning saada osa sisukatest ja mitmekesistest vaba aja tegevustes.

Sihtgrupp– 7-26-aastased noored *2019. aastal toetati riiklikult 4439 noore osalemist malevas

Malevate toimumiskohad Maleva tegevust korraldatavad pea kõikjal üle-eesti kohalikud omavalitsused, noorsootöö teenuseid pakkuvad mittetulundusühendused, sihtasutused ja ettevõtted. 2019. aastal korraldati ENTK toel malevaid, milles kaasati 61 kohaliku omavalituse noori. 2019. aasta suurimad malevate korraldajad: SA Õpilasmalev (Tallinn) – 896 noort, MTÜ Koolituse (Pärnumaa Õpilasmalev) – 690 noort ja Maardu Linnavalitsus – 307 noort.

2019. aastal toetust saanud malevakorraldajad leiad siit!

Malevatüübid:  1) traditsioonilised ööbimisega  2) ööbimiseta malevad 3) maleva kokkutulek 4) innovatsioonimalev

Näited innovatsioonimalevate tegevustest 2019. aastal:

 • Kohtla-Järve malevas sooviti muuta noorte ideede kaudu linnailme paremaks. Korraldati häkatone, viidi läbi töötubasid ja tehti tutvust sotsiaalse ettevõtlusega. Üks tegevustest oli ka noortekeskusesse uute noorte kaasamine ja linnaelanikele noortekeskuse tegevuste tutvustamine.
 • Rae vallas  tutvustasid oma tegevusi erinevad kohalikud ettevõtted, näiteks oma tegevusega alustav Peetri Keskus ja DPD. Koostööd tehti ka muinsuskaitseametiga, tänu kellele said noored osa rekonstrueerimistöödest.
 • Lääneranna maleva teema oli ,,Nutikalt tööle’’. Külastati uudset ja innovaatilist ettevõtet Forwardspace Pärnus. Samuti külastati Seikluspartneri mobiilset aerutamiskeskust.
 • Narva malevas said noored harjutada kätt giidi, tõlkija ja animaatori erialas. Innovatiivne oli ka see, et malevas osalesid erivajadusega noored.
 • Väike-Maarja malevas tehti heakorratöid Näkiuurimiskeskuses ning osaleti kanuumatkal. Tutvuti valla kultuurinõuniku ja helitehniku tööülesannetega. Lisaks digitaliseerisid noored dokumente Rakke muuseumis.
 • Viimsi malevas said osad noored ettevõtetes innovaatilise ja uudse töökogemuse, kus omandati nii müügitöö, klienditeenindaja kui suhtlemiskogemus. Eesti Noorsootöötajate Kogu viis malevas läbi töötoa, kus noorsootöötaja ametitega tutvuti läbi virtuaalsete prillide.
 • Kuusalu malevas oli rõhuasetus ettevõtlikkusel, finantskirjaoskusel ja meeskonnatöö oskuste omandamisel. Külastati Tehnopoli, kus räägiti Start-upidest ja isikuomadustest, mis on vajalikud ettevõtjaks hakkamisel. Väljasõidul Tartusse külastati Ettevõtlusküla, kus mängiti läbi ja saadi kogemused ettevõtjaks olemisest.
 • Tartu malevas said noored tutvuda innovaatilise sporditoetuse andmise rakendusega, panustada selle turundusse ja tutvuda sealsete ametitega. Külastati ka Ettevõtlusküla. Lisaks aitasid noored korraldada klassikalise muusika festivali „Klaaspärlimäng“, kus noored said panustada nii turunduses kui üleüldises infovahendamises. Uudse lahendusena oli Tartus sel aastal ka rahvusvaheline rühm, kus koostöös MTÜ EstYes’iga osales rühmas neli eesti noort ja 10 noort välismaalt.
 • Kuressaare malev pakkus noortele palju erinevaid innovaatilisi lahendusi: näiteks said  malevlased võimaluse õppida tundma sotsiaalset ettevõtlust – Sõbralt Sõbrale kauplus näitas malevlastele, mida selline ettevõte tähendab ning SA Lääne-Saare Hoolekandes töötamine aitas kaasa noorte ja eakate lõimumisele.  Õpiti, kuidas luua visuaalseid materjale ning oldi ise Pop-Up artistid, esineti nii hooldekodus kui tänavatel. Külastati noorte huvidele vastavaid ettevõtteid ning ühe maleva rühmajuht oli portugallane – seega maleva keel oli inglise keel. Tutvuti ka saare murrakuga ning osaleti robootika koolitusel. Viidi läbi ka vabatahtlike malev, kus malevas osalejad ei saanud töö eest palka, nad soovisid lihtsalt kohalikku ellu panuse anda ja kasulikud olla.
 • Rõuge malevas olid partneriteks rahvusvahelise projekti „Zackathon“ Eesti esinduse liikmed. Projekti sisuks on noorte ettevõtlus, sellele tähelepanu pööramine ja arendamine ning see haakus väga hästi maleva tegevustega.  Häkatonide käigus räägiti ka rahvusvahelise noorsootöö võimalustest ja tugevustest. Häkatone viidi läbi ka erinevatel teistel teemade, näiteks otsiti ideid töövõtete arendamiseks, ettevõtjate töö efektiivsemaks muutmiseks. Leiti lahendusi ja kogukondlikele probleemidele.  Osaleti ka ürituse „Suvehetk Suurjärvel“ korraldamisel.
 • Viljandi malevas külastati Pilistvere noorte sotsiaalset ettevõtmist – suvekohvikut Ingel. Kohvikut veavad noored ise, kes saavad sealt erinevaid kogemusi. Kogu tulu suunatakse Pilistvere noorsootöö ja kogukonna hüvanguks. Lisaks tutvuti Kärstna mõisaga, kus arutleti taaskasutuse ja keskkonnamõjude teemadel. Viidi läbi ka praktiline taaskasutuse töötuba.
 • Mulgi malevas külastati väga erinevaid kohalikke ettevõtteid ning tutvustati noortele läbi virtuaalreaalsusprillide noorsootöötaja ameteid. Maleva tegevustes korraldati ka kodukohvik, mille käigus said noored praktilise kogemuse ettevõtlusest.
 • Lääne-Nigula malevas külastati kohalikke ettevõtteid – plasttoodete ja ümarhoonete toomine ning CNC pingi kasutamine.
 • Anija malevas oli tegevussuunaks IT ja noorte ettevõtlikuse toetamine. Viidi läbi erinevaid IT-töötubasid (mängud, muusika loomine, sisuloome, fotograafia). Käisid külalised, kes oma elulooga noori inspireerisid. Noored õppisid projekti kirjutama ning esitasid projektitaotluse ka valla omaalgatuslike projektide fondi.
 • Pärnumaa malevas oli õpilasmaleva ühisteema „Malev päästab maailma“ ning sellel teemal võeti ette erinevaid ühistegevusi: osaleti aktsioonides (prügi sorteerimise õpetamine Rõõmsate Laste Festivalik, toidu kogumise kampaania, abistamine koerte varjupaigas), külastati ja oldi abiks kohalikes hoolekandeasutustes. Toimus ka kohtumine MONDO inimõiguste koolitajaga.Innovatsioonimaleva eesmärk oli panna noori rohkem märkama enda ümber olevaid probleeme, toetada ettevõtlikust ja kogukonnatunnet ning julgustada noori probleemide märkamisel ka ise lahendusi otsima ja käsi külge panema.

Malevate rahastamine – ESF Töösuve programm ja koondprojekt “Noortemalevad”

Malevate võrgustik Eesti Noorsootöö Keskus koordineerib noortemalevate üle-eestilise võrgustiku tööd ja viib ellu toetavaid tegevusi (infopäevade, seminaride, projektikonkurside ja hangete korraldamine)

Mis meenub sõnaga malev!!!

Malevate kokkutulek

13.- 15. august toimus vabariiklik  EÕM kokkutulek Ruunaweres.

Pildi autor Laura Karp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infomaterjalid: Tööelu “Noore töötaja meelespea”

Tööinspektsioon “Alaealise tööle võtmine”


Uuendatud: 21.01.2020

Vaatamisi: 5 834

Teksti suurus