fbpx

Noorte omaalgatus

Noorte omaalgatus on noorte mõtetest alguse saanud  ideede arendamine ja ellu viimine noorte endi poolt. Noorte omaalgatuste elluviimise toetamine loob noortele võimalusi oma ideede arendamiseks ja teostamiseks.

Omaalgatuslike ideede elluviimine võimaldavad noortel omandada uusi oskusi ja kogemusi ideede väljatöötamisel, projektide elluviimisel ning omandatud oskuste ja teadmiste väärtustamisel. Omaalgatuste elluviimine edendab noorte aktiivset eluhoiakut, suurendab teadlikkuse töömaailma toimimisest ning arendab noorte ettevõtlikkust.

Noorte omaalgatuste toetamiseks on erinevaid võimalusi.

Noorsootöö seaduse järgi on kohaliku omavalitsuse ülesanne muude hulgas:

  • kinnitada noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide valla- või linnaeelarvest toetamise põhimõtted, toetuse taotlemise ja maksmise tingimused ja korra, nähes vajaduse korral ette omaosaluse tingimused toetuse saamiseks, toetuse taotluste vormid ning toetuse kasutamise aruandluse korra;
  • toetab eelarveliste vahendite olemasolul valla või linna haldusterritooriumil tegutsevate noorteühingute noorteprogramme ja noorteprojekte.

Nii on näiteks teinud Tartu Linn, kus on ellukutsutud Noorte omaalgatuslike projektide toetuse taotlemise võimalus. Hea ülevaate noorte omaalgatuslikest projektidest saab ka 2020. aastal lõppenud projektikonkursi “NopiÜles” blogist.

Alates 2019. aastast toetab riiklikul tasandil noorte omaalgatuslike ideede elluviimist projektikonkurss “Ideeviit”.

Projektikonkursi “Ideeviit” eesmärk on noorte ettevõtlikkuse  ja osaluse toetamine. Projektikonkursiga toetatakse noorte ideede elluviimist, mis on suunatud teadlikkuse tõstmisele neid huvitavates valdkondades, näiteks:

  • koolituste,
  • sündmuste,
  • (veebi)seminaride,
  • töötubade,
  • konverentside vms vormis.

Heaks abiks on ka Sihtasutuse Archimedese Noorsootöö võimalused noorte ettevõtlikkuse toetamisel analüüs, mis kaardistab noorte ettevõtlikkust toetavaid tegevusi.


Uuendatud: 27.01.2021

Vaatamisi: 1,507

Teksti suurus