fbpx

Noorte osalus

Noorte osalus on noortepoolne kaasarääkimine ühiskonnas neid puudutavatel teemadel ning otsustes koolikeskkonnas, kodulinnas või -vallas, maakonnas ning laiemalt Eestis, Euroopas, maailmas. Noorte osaluse eesmärk on tagada noortele otsustusprotsessides osalemiseks mitmekesiste võimaluste loomine ja seeläbi arendada osalusmotivatsiooni. Noorte osaluse valdkonda ja osalusprogrammi veab koostöös Haridus- ja Noorteametiga eest Eesti Noorteühenduste Liit.

Eesti pürgib lõimitud noortepoliitika poole, kus noori puudutavaid otsuseid tehakse eri valdkondades läbi tervikliku lähenemise, lähtuvalt noorte huvidest ja vajadustest ning noori kaasates. Nii on ka noortevaldkonna arengukava üheks eesmärgiks rohkem noorte osalust otsustes toetada.

Noore võimalused ja soov osaleda otsustes, mis tema elu ja ühiskonda puudutavad, on aluseks sidusa ühiskonna arengule ning noorte kaasamine otsustusprotsessidesse aitab kujundada neist aktiivsed, oma kodukohast ja riigist hoolivad kodanikud. Aktiivse osaluse puhul teevad noored ise otsuseid ja pakuvad lahendusi.

Kõige tuntum viis, kuidas noorte osalust hinnata, on Roger Hart’i poolt koostatud kaasamise redel, mis koondab endas kaheksa võimalikku viisi noorte kaasamiseks. Redeli kolm kõige madalamat taset on kaasamise näilised vormid – tegelikult need noori ei kaasa. Seevastu on astmed 4-8 noorte kaasamise aktsepteeritavad mudelid.

Osalusvõimalused kohalikul tasandil:

  • Traditsioonilised osalusvormid: kohaliku tasandi noortevolikogu, maakondlik noortekogu
  • Mittetraditsioonilised osalusvormid: noortegrupid, noorteaktiivid
  • Noorte osalusele suunatud tegevused: piirkondlik osaluskohvik, arutelupäev, kohtumised

Noorte osaluse teemadel on toeks noorte osaluse ja kaasamise käsiraamat.

Noorte osaluse fond:

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi saavad rahataotlusi esitada nii olemasolevad osaluskogud kui ka mitteformaalsed noortegrupid ja noorteaktiivid. Toetatakse noorte osalusega seotud tegevusi, näiteks noortele uute osalusvõimaluste loomine, noorte mõttetalgute korraldamine, noorte informeerimine kohalikest valimistest, osaluskogude koostöökohtumised, koolitused, seminarid, koosolekud jm.

Rohkem infot veebilehtedelt: www.enl.ee ja osaluskogud.ee.

Haridus- ja Noorteameti osana tegutseb ka SALTO noorte osaluse ja informatsiooni kompetentsikeskus. Kompetentsikeskuse eesmärgiks on Euroopa riikide noorteagentuuride, Euroopa Komisjoni, noorsootöötajate ja noorteorganisatsioonide toetamine ja nõustamine noorte osaluse ja informatsiooni valdkonnas. Selleks viib kompetentsikeskus ellu koolitusi ja treeninguid, noorte osaluse valdkonna analüüse ja üritusi ning töötab välja uusi tööriistasid, mis toetavad noorte osalust ja kaasatust.

Lisamaterjale


Uuendatud: 27.01.2021

Vaatamisi: 3,685

Teksti suurus