Noorteinfo

Noorteinfo pakub noortele ümbritsevast elust teavet, toetab nende iseseisvust, suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest ja valikutest oma elu paremaks korraldamiseks ning suurendab mõtestatud osalust ühiskonnas.

Noorteinfo on suunatud 7-26 aastastele noortele ning lähtub noorte vajadustest ja huvidest ning muudab noortele suunatud info neile kättesaadavaks.

Noorteinfo teenust pakutakse noorsootöö asutuste ja noortevaldkonna töötajate poolt lähtuvalt noortele huvidest ja vajadustest vastavalt noorsootöö, noorteinfo ning Euroopa noorteinfo Harta põhimõtetele ja tegevustele. Noorteinfo läbib keskselt kõiki noorsootöö valdkondi ning teenuse pakkumise ja toimimise eest vastutab kohalik omavalitsus.

Eesti Noorsootöö Keskus on juhtiv noorteinfo arendaja Eestis, kelle roll on arendada noorteinfo valdkonda üleriigiliselt.

Noorteinfo valdkonnas toimuvate tegevuste aluseks on Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 ning tegevusi rahastatakse riigi eelarvest ja ESF programmist „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“.

Eesti Noorsootöö Keskus koordineerib noorteinfo teemalisi koolitusi noorsootöötajatele ja spetsialistidele ning rahvusvahelist koostööd, analüüsib ja hindab noorteinfo valdkonda ja selle vajadusi. ENTK kuulub ka Euroopa Noorte Info ja Nõustamise Agentuuri ERYICA  

Noorteinfo valdkonna toimimiseks viiakse läbi noorteinfotööd, mis on suunatud ja eesmärgipärane noortele vajaliku ning huvipakkuva info väljaselgitamine ja neile vahendamine. Noorteinfot vahendatakse noortele otsese suhtluse ja digitaalsete keskkondade kaudu.

Riikliku tasandi noorteinfo arendamine

Riikliku tasandi noorteinfot arendatakse peamiselt kuue põhiteema lõikes: õppimine, töö ja karjäär, noorsootöö võimalused, suhted ja turvalisus, tervis, ühiskond ja kodanik.

Arendamise aluseks on noorte seas läbiviidud uuringud ja konsultatsioonid. Noorteinfo sisu ja teemade arendamisel on toeks siduspartnerid, näiteks Tervise Arengu Instituut, Töötukassa, MTÜ Peaasjad, Tööinspektsioon, AMOR, Maanteeamet, Häirekeskus, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, noorteühendused jpt.

Valdkonna arendamiseks on loodud ka riiklik noorteinfo arendusgrupp, mille mille loomise peamine eesmärk on toetada noortevaldkonna arengukava 2014-2020 punktis 3.5. kirjeldatud alaeesmärgi noorteinfo riiklikku süsteemi tugevdamine ja kvaliteetse toimimise toetamine eri osapoolte koostöös täitmist.

Arendusgrupi tegutsemise eesmärk on luua riiklikul tasandil noorteinfo arendamiseks süsteemne ja ühtne alus, mida järgitakse noorteinfoga seotud olevate asutuste poolt ja arvestatakse noorteinfo arendamisel ning noorteinfotöös. Arendusgruppi liikmete hulgas on esindajad Eesti Noorsootöötajate Kogust, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest, SA Archimedes Noorteagentuurist, Eesti Noorteühenduste Liidust, Haridus- ja Teadusministeeriumi Noorteosakonnast, Viimsi Noortevolikogust,  ERYICA noorteinfo noordelegaadid, Eesti Noorsootöö Keskusest ning noorteinfo ekspert ja ERYICA koolitaja Hannes Sildnik.

Nooreinfo koolitused

2018. aastal toimub noorsootöötajatele e-kursus teemal „DigitalYIntro: digitaalne noorteinfotöö“. E-kursused on lõppenud.
Perioodil 2018.a detsember kuni 2019. a juuni valmistatakse ette ning viiakse läbi kontakt – ja e-kursusena kombineeritud koolitus “Noorteinfo valdkonna eestvedajad ja võrgustikutöö arendamine”. Info koolituse toimumise ning registreerimise kohta avaldatakse peagi.

Teeviit

Riikliku tasandi noorteinfo ametlik veebileht on  Teeviit , mis suunab ja pakub vahetut infot ja teavet hariduse ning õppimise, töö ja karjääri, suhete, tervise ja ühiskonna alaste teemade osas. Veebilehel on igal noortel võimalus registreeruda kasutajaks ning alustada isikliku kogemustepagasi täitmisega, mis võimaldab omandatud kogemusi analüüsida ja mõtestada.

2018. a sügisest muutus noorte infomessina tuntud Teeviit järjepidevaks noorteinfo edastamise kanaliks, võttes üle noorteinfoportaali Stardiplats, mis vahendab noortele väärtuslikku infot digitaalsel kujul. Portaal hakkab koondama ka erinevaid noorte sihtrühmale suunatud sündmusi.  Seevastu füüsilisel kujul Teeviida messi ennast ei toimu, küll aga jääb noorsootöö nädal perioodiks, kus fokusseeritult toimub palju erinevaid noortele suunatud infosündmuseid. Igal aastal on nädalal oma fookusteema ning 2018. aastal on fookusese võetud noorsootöö võimalused ja noorsootöötaja kutse. Loe noorsootöö nädalast rohkem rubriigist Noorsootöö nädal.

 

Noorteinfo  alusdokumendid:


Uuendatud: 29.10.2018

Vaatamisi: 326

Teksti suurus