fbpx

Noorteinfo

Noorteinfo pakub noortele ümbritsevast elust teavet, toetab nende iseseisvust, suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest ja valikutest oma elu paremaks korraldamiseks ning suurendab mõtestatud osalust ühiskonnas.

Noorteinfo on suunatud 7-26 aastastele noortele ning lähtub noorte vajadustest ja huvidest ning muudab noortele suunatud info neile kättesaadavaks.

Noorteinfo teenust pakutakse noorsootöö asutuste ja noortevaldkonna töötajate poolt lähtuvalt noortele huvidest ja vajadustest vastavalt noorsootöö, noorteinfo ning Euroopa noorteinfo Harta põhimõtetele ja tegevustele. Noorteinfo läbib keskselt kõiki noorsootöö valdkondi ning teenuse pakkumise ja toimimise eest vastutab kohalik omavalitsus.

Noorteinfo toimimiseks viiakse läbi noorteinfotööd, mis on suunatud ja eesmärgipärane noortele vajaliku ning huvipakkuva info väljaselgitamine ja neile vahendamine. Noorteinfot vahendatakse noortele otsese suhtluse ja digitaalsete keskkondade kaudu.

Eesti Noorsootöö Keskus on juhtiv noorteinfo arendaja Eestis, kelle roll on arendada noorteinfo teemat üleriigiliselt.

Eesti Noorsootöö Keskus koordineerib noorteinfo teemalisi koolitusi noorsootöötajatele ja spetsialistidele ning rahvusvahelist koostööd, analüüsib ja hindab noorteinfo teemat ja selle vajadusi. ENTK kuulub Euroopa Noorte Info ja Nõustamise Agentuuri ERYICA.  

Noorteinfo teemal toimuvate tegevuste aluseks on Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 ning tegevusi rahastatakse riikliku noorteinfo süsteemi toetamise eelarvest ning  Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“  raames.


Noorteinfo  alusdokumendid ja toetavad materjalid

 1. Noorteinfo käsiraamat (ENTK, ENK)
 2. Noorteinfo mõistete kogu (Noorteinfo käsiraamat 2020, ENTK, ENK)
 3. Euroopa Noorteinfo Harta (ERYICA)
 4. Noorteinfo Korduma Kippuvad Küsimused (ENTK)
 5. Noorteinfo Infogram (ENTK)
 6. Harta Infogram (ENTK)
 7. Karjääriinfo vahendamise ja karjäärinõustamise kvaliteedikäsiraamat (Rajaleidja)
 8. Noorteinfo sündmus – ettevalmistus (ENTK)
 9. Noorteinfo sündmus – läbiviimine ja meetodid (ENTK)
 10. Noorteinfo sündmus – õpikogemus ja selle hindamine  (ENTK)
 11. Noorteinfo sündmus – tagasiside ja järeltegevused (ENTK)
 12. Milliseid sündmusi noorsootöö nädalal korraldada? (ENTK)
 13. Kuidas korraldada meeldejääv sündmus?  (ENTK)
 14. Kust leia toetust oma ideede teostamiseks?  (ENTK)


Noorteinfo teemaline Nistik

Noorteinfo teemaline nistik (noorsootöö istik) annab ülevaate noorteinfost, noorteinfotööst ja noorteinfoteenusest.


Noorteinfo teemaline Infogram

Noorteinfo teemaline Infogram annab ülevaate noorteinfost.

 

Euroopa Noorteinfo Harta

Harta Infogram annab ülevaate noorteinfo peamistest põhimõtetest.


Noorteinfoportaal Teeviit

Noorteinfoportaal  Teeviit suunab ja pakub vahetut infot ning teavet hariduse ning õppimise, töö ja karjääri, suhete, tervise ja ühiskonna alaste teemade osas. Veebilehel on igal noorel võimalus registreeruda kasutajaks ning alustada isikliku kogemustepagasi täitmisega, mis võimaldab omandatud kogemusi analüüsida ja mõtestada. Samuti on võimalus lugeda noorte kogemuslugusid, leida vajalikud kontaktid nõu ja abi saamiseks ning saada infot pakkumiste ja sündmuste kohta.

2018. a sügisest muutus noorte infomessina tuntud Teeviit järjepidevaks noorteinfo edastamise kanaliks, võttes üle noorteinfoportaali Stardiplats, mis vahendab noortele väärtuslikku infot digitaalsel kujul. Füüsilisel kujul Teeviida messi ennast ei toimu, küll aga jääb noorsootöö nädal perioodiks, kus fokusseeritult toimub palju erinevaid noortele suunatud infosündmuseid. Loe noorsootöö nädalast rohkem rubriigist Noorsootöö nädal.


Riikliku tasandi noorteinfo arendamine

Riikliku tasandi noorteinfot arendatakse peamiselt kuue põhiteema lõikes: õppimine, töö ja karjäär, noorsootöö võimalused, suhted ja turvalisus, tervis, ühiskond ja kodanik. Arendamise aluseks on noorte seas läbiviidud uuringud ja konsultatsioonid. Noorteinfo sisu ja teemade arendamisel on toeks siduspartnerid, näiteks Tervise Arengu Instituut, Töötukassa, MTÜ Peaasjad, Tööinspektsioon, AMOR, Maanteeamet, Häirekeskus, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, noorteühendused jpt.

Noorteinfo arendamiseks on loodud ka riiklik noorteinfo arendusgrupp, mille loomise peamine eesmärk on toetada noortevaldkonna arengukava 2014-2020 punktis 3.5. kirjeldatud alaeesmärgi noorteinfo riiklikku süsteemi tugevdamine ja kvaliteetse toimimise toetamine eri osapoolte koostöös täitmist.

Arendusgrupi tegutsemise eesmärk on luua riiklikul tasandil noorteinfo arendamiseks süsteemne ja ühtne alus, mida järgitakse noorteinfoga seotud olevate asutuste poolt ja arvestatakse noorteinfo arendamisel ning noorteinfotöös. Arendusgrupi liikmete hulgas on esindajad Eesti Noorsootöötajate Kogust, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest, SA Archimedes Noorteagentuurist, Eesti Noorteühenduste Liidust, Haridus- ja Teadusministeeriumi Noorteosakonnast, Viimsi Noortevolikogust,  ERYICA noorteinfo noordelegaadid, Eesti Noorsootöö Keskusest ning ERYICA koolitaja Hannes Sildnik.


Noorteinfo koolitused

Eesti Noorsootöö Keskus toetab noortega töötavate spetsialistide noorteinfo teemaga seotud arengut ja pädevusi spetsiifiliselt noorteinfo teemat käsitlevate koolitustega, mis põhinevad ERYICA (Euroopa Noorte Info ja Nõustamise Agentuur) koolitusmoodulitel. Koolitused tõlgitakse ja kohandatakse Eesti noorsootöö ning noorteinfo olukorrast ja vajadustest lähtuvalt.

 


Uuendatud: 16.04.2020

Vaatamisi: 3 696

Teksti suurus