Olulised organisatsioonid

*Loetletud on suuremad ja aktiivsemad organisatsioonid. Loetelu pole lõplik.

Eesti Noorsootöö Keskus
Entk logo

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) on 1999. aastal loodud Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) hallatav riiklik noorsootöö asutus. ENTK on noortepoliitika, sh noorsootöö arenduskeskus. Tegevuse eesmärk on noortepoliitika ja noorsootöö rakendamise tõhustamine, viisil, et noorsootöö toetab maksimaalselt noorte loovuse arendamist, tõrjutuse ennetamist ning osalust otsustamises.

ENTK arendab ja korraldab noorsootööd riikliku noortepoliitika raames ning vastutab koostöös ministeeriumi noorteosakonnaga noortevaldkonna arengukava eesmärkide saavutamise ja strateegia rakendusplaaninoortevaldkonna programmi tegevuste elluviimise eest.

Selleks muuhulgas korraldab noorteseire (hiljem sh suurandmete seire) rakendamist, sh vajalike uuringute ja analüüside läbiviimist; uuringute tulemuste tõlgendamist praktikasse (teenuste disain, poliitika väljakutsed) teadlaste, otsustajate ja praktikute kaasamisel. Loob (sisu) ning rakendab (korraldus) erinevad toetusmeetmed noorsootöö kättesaadavuse, mitmekesisuse ja kvaliteedi suurendamiseks.

ENTK prognoosib noortevaldkonna arenguvajadused, toetab ja korraldab valdkondadevahelist koostööd rakendusüksuste tasandil, ning teeb vastavat koostööd ministeeriumide tasandil. Korraldab teavitust noortevaldkonna tegijatele valdkonna arengutest ja võimalustest ning avalikkusele ja sidusvaldkondade esindajatele noorsootöö väärtustest ja tulemustest, noorte olukorrast.

Samuti on ENTK ülesanne uute lahenduste nuputamine ja tegevuste algatamine.  Keskus ja HTMi noorteosakond töötavad selle nimel, et noortele osutatavad teenused lähtuksid noorte vajadustest, noortepoliitika eesmärkidest ja suundadest, oleksid kvaliteetsed ja noortele parimal moel kättesaadavad.

Tõnismägi 11, 15192 Tallinn
Telefon: 735 0399
E-post: entk@entk.ee
www.entk.ee

SA Archimedese noorteagentuur

Noorteagentuur on sihtasutuse Archimedes struktuuriüksus, mis tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisega ning rahvusvahelise koostöö edendamisega. Noorteagentuur tegutseb 1997. aastast alates. Noorteagentuuri visiooniks on “Aitame Eestil kasvada!”.

Koidula 13a, 10125 Tallinn
Telefon: 6 979 236
E-post: noored@noored.ee
http://www.noored.ee

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
EANK

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) on üleriigiline eestkosteorganisatsioon, mis ühendab Eestis asuvaid noortekeskusi. Eesti ANK asutati 9. novembril 2001. aastal. Seisuga 03. aprill 2017 kuulub ühendusse 97 liiget 154 noortekeskusega. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse eesmärk on luua Eesti avatud noortekeskuste võrgustik ja toetada liikmete tegevust.

Veski 4, 48106 Põltsamaa
E-post: juhatus@ank.ee
http://www.ank.ee

Eesti Noorsootöötajate Kogu


Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) sündis Eesti Noorsootöötajate Ühenduse ja Eesti Huvijuhtide Liidu ühinemisel  pikkade läbirääkimiste ja mitmete ühiste mõttetalgute käigus. ENKi aluseks on teadmine, et nii huvijuhid koolis kui ka noorsootöötajad muudes organisatsioonides töötavad ühiste eesmärkide nimel ja ühistele väärtustele toetudes ning ühine organisatsioon on professionaalse kasvamise heaks platvormiks.

Nelgi tee 1, 74001 Viimsi alevik
E-post: info@enk.ee
http://enk.ee/

Eesti Noorteühenduste Liit

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 130 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENL usub, et iga tee saab alguse unistusest. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Estonia pst. 5 a, 10143, Tallinn
Telefon: 661 6487
E-post: enl@enl.ee
http://www.enl.ee/

Eesti Õpilasesinduste Liit

esculogo-uus

Eesti Õpilasesinduste Liit (edaspidi EÕEL) loodi 1998. aastal 17.-18. oktoobril. Eesti Õpilasesinduste Liit esindab täna läbi oma liikmete ligi 100 000 õpilast üle Eesti, olles seega suurim noorteorganisatsioon Eestis. Liidu tööd juhib iga-aastasel üldkogul valitud õpilastest koosnev juhatus. EÕEL püüdleb eesmärkide saavutamise poole korraldades ümarlaudu, koolitusseminare, uuringuid, konverentse, laagreid, foorumeid; suheldes meediaga; võimaldades õpilastel külastada välismaal toimuvaid konverentse ja laagreid ning viies läbi mitmesuguseid projekte.

Telliskivi 60A, 10412 Tallinn
Telefon: 5818 8590
E-post: opilasliit@opilasliit.ee
http://opilasliit.ee/

Eesti Üliõpilaskondade Liit
Eesti-Uliopilaskondade-Liit
Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaalmajanduslikke huve ning kaitsta tudengite õigusi. EÜL väljastab rahvusvahelist õpilas-, üliõpilas-, õppejõu- ja noortekaarti ISIC.

Pärnu mnt 102-21 (E korpus), Tallinna 11312
Telefon: 640 0422
E-post: eyl@eyl.ee
http://eyl.ee

Vabaühenduste Liit
EMSL Vabauhenduste liit
EMSL on avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste liit, kes töötab selle nimel, et Eestis oleks tugev kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad olla head, arukad ja aktiivsed kodanikud. EMSLi missiooniks on aidata areneda vabaühenduste tegevust toetaval keskkonnal ja tugevdada ühenduste suutlikkust selles keskkonnas tulemuslikult tegutseda.

Telliskivi 60a, A3, III k, 10412 Kalamaja
Telefon: 664 5077
E-post: info@ngo.ee
http://www.ngo.ee/emsl

MTÜ Huvikoolide Liit

Liidu tegevuse eesmärk on kultuuri- ja haridusalase koostöövõrgustiku arendamine ning osalemine hariduspoliitikas. Ta organiseerib oma eesmärgiga seotud tegevusi, loenguid, seminare, koolitus- ja vahetusprogramme, laagreid ning muid ettevõtmisi, korraldab ja finantseerib nende läbiviimist ise või kolmandate isikute poolt.

Mustamäe tee 59, Tallinn
E-post: huvikoolideliit@gmail.com
http://huviharidus.eu/

Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ

Eesti Muusikakoolide Liit on mittetulundusühing, mis ühendab 95 muusika-ja kunstidekooli üle Eestimaa.  Põhilised tegevusvaldkonnad on: 1) õpikute ja muude õppematerjalide koostamine ja tootmine, 2) õpilaskonkursside korraldamine, 3) õpetajate täiendkoolituse korraldamine, 4) koolide huvide esindamine haridusministeeriumi töögruppides ja koostöö kultuuritöötajate ametiühinguga

Vabaduse pst 130, Tallinn
Telefon: 506 1749
E-post: muusikakoolid@gmail.com
http://www.muusikakoolid.ee/

Eesti Kooriühing


Eesti Kooriühing on koori- ja puhkpillimuusika harrastajate vabatahtlike ühenduste – seltside, liitude ja sektsioonide liit (keskliit). Eesti kultuurimaastikul täidab Kooriühing katusorganisatsiooni rolli, hõlmates Eesti koore, puhkpilliorkestreid, dirigente ja muusikaõpetajaid, kes on KÜga seotud läbi vastavate alaliitude.

Roosikrantsi 13, Tallinn
E-post: kooriyhing@kooriyhing.ee
http://www.kooriyhing.ee/est/

Eesti Olümpiakomitee

Eesti Olümpiakomitee on Eesti spordi- ja olümpiaorganisatsioon taotleb spordiliikumise tasakaalustatud arengut Eestis: elanikkonna tervise, liikumisharrastuse, võistlus- ja saavutusspordi edendamist, spordiorganisatsioonide ja nende liikmete järjepidevat täiustumist ning propageerib vastavalt Eesti Olümpiakomitee missioonile ja eesmärkidele ning Eesti Spordi harta põhimõtetele olümpismi aateid ja rahu, edendab liikumist naised spordis, järgib rangelt spordieetikat, võitleb dopingu kasutamise vastu ning hoolitseb keskkonnasäästlikkuse eest.

Pärnu mnt 102c Tallinn
Telefon: 603 1500
E-Post: eok@eok.ee
http://www.eok.ee/

Eesti Koolispordi Liit

Eesti Koolispordi Liit, lühinimetus EKSL, on avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud koolispordi arendamisele Eestis. Liit ühendab Eestis linnade ja maakondade koolispordiühenduste või spordiliitude kaudu üldhariduskoolide spordiklubisid ja teisi koolispordiga tegelevaid ühendusi ühistegevuseks, koolispordi edendamiseks ning sellealase tegevuse koordineerimiseks.

Kotka 26, Tallinn
Telefon : 667 0603
E-post: info@koolisport.ee
http://www.koolisport.ee/

MTÜ Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit


Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit koondab ja ühendab koostöövõrku erinevaid rütmimuusika hariduse edendamisest huvitatud organisatsioone ja üksikisikuid, kaardistab ja analüüsib regulaarselt rütmimuusika hariduse olukorda ja vajadusi ning seab neist lähtuvalt koostööalaseid eesmärke, tegeleb rütmimuusika hariduse sisuliste küsimustega ja esindab rütmimuusika hariduse üldsust ning teeb koostööd teiste üksikisikute ja organisatsioonidega Eestis ja välismaal.

Lastekodu 24-33, Tallinn
E-post: info@erhl.ee
http://erhl.ee/

Kunstikoolide Liit

Eesti Kunstikoolide Liit on mittetulundusühing, mis koondab ühe mütsi alla kunstialast huviharidust pakkuvad koolid, väärtustades ja arendades kunstiharidust hariduse olulise osana. Eesti Kunstikoolide Liidu soov on suurendada kunstihariduse mõjusfääri, edendada huviharidust puudutavat seadusandlust ja kaasa rääkida riiklikul tasandil kunstihariduse s.h. kunstialase huvihariduse poliitika kujundamisel. Liit esindab ja toetab kunstikoolide huve ja aitab korraldada koolitusi.

P.Kerese 3, Pärnu
E-post: kunstikoolideliit@gmail.com
http://kunstikoolid.ee/et

MTÜ Eesti Teadushuvihariduse Liit

Eesti TEADUSHUVIhariduse Liit (Estonian STEM Education Union) loodi 28. jaanuaril 2016. Liidu asutasid Vaata Maailma SA, MTÜ Robootika, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Selts, Peeter Sipelgas (Viimsi Kool) ja Liina Tamm (Konguta Kool). Liidu eesmärk on koondada ja arendada Eesti loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna, sh IT huviharidust ja -tegevust pakkuvaid ning sellega seotud füüsilisi ja juriidilisi isikuid ning esindada ja kaitsta nende huve.

Nooruse 1, Tartu
E-post: juhatus@teadushuvi.ee
http://www.teadushuvi.ee/et 

MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit

ETTL on tantsuõpetajaid, koreograafe, tantsijaid ja tantsuvaldkonda panustajaid ühendav loomeliit. Liit panustab tantsukunsti ja tantsuhariduse valdkonna arendamisse ning valdkonnas tegutsejate toetamisse ja esindamisse. ETTL tahab oma tegevuse kaudu luua võimalusi ning soodsat keskkonda kvaliteetse tantsukunsti ja tantsuhariduse alaseks tegevuseks, mis on kättesaadav kõigile inimestele üle Eesti.

Hobujaama 12 / Narva mnt 9E, Tallinn
E-post: tantsuliit@gmail.com
http://www.tantsuliit.ee/et 

Eesti Tantsuagentuur SA

Hetkel on ETA ainus organisatsioon Eestis, mille tegevus hõlmab endas kõiki tantsukunsti põhisuundi: tantsijate koolitust, loometegevust, etendustegevust, üle-Eestilist valdkonna infovahetust ja koostööd, tantsukunsti jätkusuutlikkuse tõstmist regionaalselt läbi kaasaegse tantsu etenduste sarja Tantsutuur ja Festivali Koolitants tegevuste.

Hobujaama 12, Tallinn
E-post: info@tantsuagentuur.ee
http://tantsuagentuur.ee/

 

MTÜ Eesti Erahuvialakoolide Liit

Eesti Erahuvialakoolide Liit on katuseorganisatsiooniks erahuvikoolidele üle Eesti, et esindada huvialavaldkonna seisukohti, arendada koostöövõrgustikku Eestis ja rahvusvaheliselt, tutvustada valdkonna põhimõtteid ja väärtusi ning tagada infovahetus osapoolte vahel. Erahuvialakoolide Liidu juhatuse liige on Varje Lepp

Telefon: 5045578
E-post: erahuvikoolid@gmail.com
FB : Eesti Erahuvialakoolide Liit


Uuendatud: 15.03.2019

Vaatamisi: 363

Teksti suurus