fbpx

Noorsootöötajad Liisi Vesselov ja Annika Urbel toetavad noorteinfo arengut

Eelmise aasta suve hakul lõpetasid noortevaldkonna töötajad Liisi Vesselov ja Annika Urbel ERYICA koolitusprogrammil põhineva noorteinfo koolitajate koolituse. Koolitajad jagavad mõtteid ja vastavad küsimustele, mis seotud enesearenguga, teele sattunud väljakutse ja muutustega, mille nad arendustegevusi ja koolitusi ellu viies kogesid.

Millised olid sinu koolitus- ja arendustegevused oma piirkonnas peale koolitust?

Liisi Vesselov:

„Viin Jõelähtme vallas läbi 3. päevast noorteinfo koolitust – kogu info ühest kohast. Jäänud on veel viimane koolituspäev märtsis. Koolitusel on registreerunuid kokku 12 ja tagasiside on siiani väga positiivne. Kahe läbiviidud koolituspäeva põhjal saan öelda, et oleme juba oma võrgustikuga jõudnud noorteinfo teemal olulisi edusamme teha, seega võin koolituse õnnestumisega juba rahul olla. Koolituse üks eesmärk oli jõuda lahenduseni, kuidas saame kajastada kogu noorteinfot  (s.h kõiki noortele suunatud sündmusi nii koolides, noortekeskustes, huvikoolis, spordikeskustes, raamatukogudes jne) kohalikus noorteinfoportaalis www.noored.joelahtme.ee. Koolituse käigus jõudsime läbi arutelude kõiki rahuldava lahenduseni, mida hakkame märtsist rakendama. Lisaks loodi Jõelähtme vallas uus ametikoht ja veebruari lõpus alustas tööd noorsoo- ja infotöötaja, kelle ülesandeks on vallas noortevaldkonna informatsiooni koordineerimine.“

Annika Urbel:

„Oleme koos Helena Randlahtiga läbi viimas baasteadmiste koolitust YIntro Pärnu piirkonnas. Praeguseks on toimunud kaks koolituspäeva ning hetkel on osalejatel aeg e-õppes ülesannete tegemiseks. Viimase kontaktpäevaga lõpetatakse 6. märtsil ühtlasi ka kogu YIntro koolitus. Mul on hea meel, et koolitusel osaleb 12 noorsootöö korraldajat, kes hakkasid grupina väga hästi toimima kohe esimesel päeval. Tegemist on nii minu kui Helena esimese koolitusega, mistõttu oli see suureks kergenduseks, et jää murdmisele ei pidanud palju aega panustama ja sai minna sisuliste tegevuste juurde. Samuti oli grupi tagasiside kahe esimese koolituspäeva kohta väga hea, mis andis indu juurde. Loodan, et koolituse lõpuks jõuavad osalejad uute algatusteni, kuidas noorteinfotööd teadlikumalt korraldada.“

Milliste väljakutsetega seisid ja seisad hetkel silmitsi?

 Liisi Vesselov:

„Koolitajate koolituse lõppedes ületamatuid hirme ei tekkinud, kuna Jõelähtme vallas oli juba toimiv koostöövõrgustik ja teadsin, kellega koos noorteinfo teemat oma piirkonnas arendama hakkame. Lisaks tekkis koolitajate koolitusel osalenud noorsootöötajatest väga toetav võrgustik, mistõttu on turvaline tunne ja iga väiksemagi hirmu tekkides saame neid omavahel jagada. Aja faktor ja koolituse materjal oli kõige suuremaks hirmuks – kas ettevalmistatud materjal mahub ajaraamidesse, kas suudan planeeritud aja sisutihedalt täita ning kas suudan kõigil osalejatel kogu koolituspäeva huvi hoida. Väljakutse on juba toimivat võrgustikku veelgi suurendada ja regulaarselt toimivana hoida. Selleks on vaja pidevat eestvedamist, planeerimist ja motiveerimist.“

Annika Urbel:

„Koolituse korraldamisel ja läbi viimisel oli suurimaks välja kutseks ajaplaneerimine teiste töökohustuste kõrvalt. Olgugi, et läbitud on koolitajate koolitus ja mentori tugi olemas, siis ikka tundsin, et vajan rohkem aega enda ettevalmistamiseks. Esimeste koolituspäevadega sain aga selgeks, et ega lõpuni välja polegi võimalik end ette valmistada ja hirme eos taltsutada, vaid tuleb nendega silmitsi seista. Nüüdseks olen jõudnud arusaamale, et minu hirmud polnud põhjendatud ning positiivseks arenguks tuleb olla veidi vähem enesekriitiline. Paralleelselt koolitusega on planeeritud ka arendustegevused Lääneranna vallas noorteinfo koondamiseks noorteportaali. Tegevused võtavad tasapisi hoogu ning loodetavasti käivituvad aktiivselt, kui praegune YIntro koolitus on aidanud piirkonna noorsootöö korraldajatel noorteinfo teemat avada ning arendustegevuste olulisust hinnata. Noorteportaali loomisel on suurimaks väljakutseks selle noortele atraktiivsena hoidmine.“

Milline on olnud sinu isiklik areng peale koolituse läbimist?

Liisi Vesselov:

„Võin väita, et eneseusk ja –kindlus tõusid peale koolitust. Kõige raskem oli esimene koolituspäev, kuna puudus kogemus üksi täies mahus koolituse läbiviimisel. Kuigi kõik oli varem ette valmistatud ja mitu korda ka läbi töötatud, siis ööl enne esimest koolitust jäi uni ikkagi lünklikuks. Neid asju, mille üle uhkust tunda, on väga palju. Isiklikult olen uhke, et Jõelähtme vallas on hästi toimiv noorsootöö võrgustik, kuhu kuuluvad lisaks valla erinevate piirkondade koolide ja noortekeskuste noorsootöötajatele ka huvikooli ja kultuurikeskuste direktorid ja kultuuritöötajad ning valla ametnikud. Samuti teeb väga uhkeks, et noorteinfo koolitajate koolitus, mille ise läbisime, tunnistati 2019. aasta noortevaldkonna aasta teoks.“

Annika Urbel:

„Koolituste läbi viimisel on kõige suuremaks plussiks see, et koolitajana töötlesin materjali mitmeid kordi läbi. Alguses end ette valmistades ja hiljem seda teistele edasi andes. See muudab mind järjest enesekindlamaks, kuid eks esimesel koolitusel on ikka hirme rohkem. Väga palju oleneb osalejatest, sest nemad teevad iga koolituse erinevaks. Palju on õppida ning parema enesekindluse ja valmisoleku saavutamiseks on vaja veel palju praktiseerida. Mul on väga hea meel, et nii noorteinfo arendajana kui ka koolitajana selle teekonna ette võtsin. Siinkohal on kuldvõtmeks meie üle-eestilise võrgustiku tugi ja toimuva koolituse puhul Helena kui kaaskoolitaja toetus.“

Kuidas motiveerida, innustada ja julgustada teisi enda ümber?

Liisi Vesselov:

„Mina ütleks, et erinevates arendustegevustes osalemisele on veel olulisem, et peale koolitusi võetakse kasutusele mõni uus meetod, toimuks väiksemaid või suuremaid muudatusi meis endis või tehakse lausa suuremaid murranguid. Võtmetähtsusega on hoida ennast ja valdkonda nii kohalikul kui üleriigilisel tasandil pidevas muutumises ja liikumises paremuse poole. See ongi peamine motivatsioon, mis nii noori kui noortega töötavaid spetsialiste peaks innustama. Soovitan seada ja sõnastada sihid ja siis väikeste või suuremate sammudega nende poole liikuda. Kui eesmärgid on kirjas ja ka valjult välja öeldud, siis lihtsustab see kõiki koos selle poole liikuma.“

Annika Urbel:

„Minu tegevuspiirkonnaks on Lääneranna vald, kus töötan spordi- ja noorsootöö spetsialistina. Koolitusel osaleb kuus Lääneranna valla noorsootööd korraldajat, mis on kohaliku võrgustiku koostöö toimimise seisukohalt väga oluline. Seda peamiselt selle pärast, et inimesed saaks noorteinfotööst ühtemoodi aru ning oleks võimalik arendustegevusi ellu viia. Tänapäeval noortega töötaval noorteinfoga tegeleval inimesel peaks kindlasti olema kaks võtmepädevust: suhtlemis- ja digipädevus.  Mõlemad on võrdväärselt olulised ja täiendavad teineteist nii noorte infovajaduse väljaselgitamisel kui ka selle täitmisel. Minu soovitus arendustegevusi planeerivale inimesele on, et loo enda ümber võrgustik, kellega koos neid ellu viia. See esmane võrgustik ei pea koosnema paljudest inimestest eri valdkondadest, vaid olema ühtsete põhimõtetega ning mõistma noorteinfotööd sarnaselt. Laiahaardelisemat võrgustikku rakenda pigem konkreetsete tegevuste ellu viimisel.“

Mis täidab igapäevaselt Sinu „tassi“ ning millisena näed ennast ja koostöövõrgustikku viie aasta pärast?

Liisi Vesselov:

„Minu tassi täidavad positiivsed inimesed minu ümber, väikesed kordaminekud ja eneseületused ning kindlasti oma aeg, mida saab täita hobidega tegelemisega. Viie aasta pärast olen ikka kogenum ja pädevam. Selleks pean leidma ja arendama oma tugevusi koolitaja ja noorteinfo arendajana, et inspireerida noori ja noortega töötavaid spetsialiste valdkonda arendama ja panustama. Minu koostöövõrgustik koosneb ka 5 aasta pärast motiveeritud ja arendustegevusele suunatud noortevaldkonna spetsialistidest ja noortest.“

Annika Urbel:

„Mulle meeldib endale väljakutseid esitada ning selle käigus omandada uusi oskusi ja teadmisi ning mis peamine, iseennast tundma õppida. Viie aastaga ei ole kindlasti noorteinfo valdkonnas väljakutsed otsa saanud ning ma jätkan enesearengut, seejuures arendades end pidevalt ka koolitajana ning olles teistele alustajatele toeks.“

Koolitusprogramm toimus Eesti Noorsootöö Keskuse, Koordinaatti ja Wisecoah OÜ koostöös 2019.a jaanuarist kuni juunini ning koolituse lõpetas täies mahus üks Soome ja 18 Eesti noortevaldkonna töötajat. ERYICA noorteinfo koolitajate koolitus „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“ pälvis Noortevaldkonna tunnustussündmusel 2010 tiitli kategoorias „Aasta tegu“.  Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuur ERYICA on üleeuroopaline katuseorganisatsioon, mis koondab enda alla noorteinfo arendajad.

Noorsootöötajaid intervjueeris Kadri Koort, ENTK peaekspert

Teksti suurus