Noorsootöötaja osakutse tasemed

Noorsootöötaja osakutseid on erinevatel tasemetel kokku neli:

- laagrikasvataja osakutse, tase 4 
- laagrikasvataja osakutse, tase 6 
- laagri juhataja osakutse, tase 6 
- laagri juhataja osakutse, tase 7 

Allpool on lahti kirjutatud põhilisemad erinevused tegevusnäitajatena kutsestandardi põhjal, et oleks kergem eristada tasemete erinevusi nii laagrikasvatajate kui juhatajate puhul.

LAAGRIKASVATAJA OSAKUTSE 

TASE 4

TASE 6

Uurib noorte arenguvajadusi kohapeal, planeerib ja viib ellu mitteformaalset õpet

Kaardistab ise või juhendab noorte arenguvajaduste kaardistamisel; koordineerib, algatab, viib ellu mitteformaalset õpet

Kaasab noori tegevustesse

Kaasab noori tegevustesse, kaardistab/analüüsib huvid, julgustab tegutsema

Tutvustab osalusvorme, aktiivset osalust, omaalgatuse võimalusi, eestvedamist ja ettevõtlikkust kaasates spetsialiste ning keskkonnasäästlikku ja tervislikku eluviisi kasutades olemasolevaid materjale

Tutvustab osalusvorme, aktiivset osalust, omaalgatuse võimalusi, eestvedamist ja ettevõtlikkust juhendades ning toetades noori ise ning keskkonnasäästlikku ja tervislikku eluviisi korraldades koolitusi, arendades keskkonda.

Toetab õiguskuulekate hoiakute kujunemist noori suunates

Osaleb, kavandab, koordineerib õiguskuulekate hoiakute kujunemist

Osaleb kultuuridevahelises õppes ja toetab seda

Korraldab kultuuridevahelist õpet

Kogub noortelt tagasisidet, avaldab tunnustust

Aitab noorel mõtestada saavutusi, tutvustab eneseanalüüsi

Korraldab tööd turvalises keskkonnas, tutvustab ohutusnõudeid, jälgib täitmist; osaleb ohutusalase ennetustegevuse korraldamise juhendamisel

Korraldab tööd turvalises keskkonnas, tutvustab ohutusnõudeid, jälgib täitmist, korraldab nõuetekohase tingimuste täitmise; algatab ja korraldab ohutusalaseid ennetustegevusi, vajadusel läbitud esmaabikoolitus, juhendab teisi kriisiolukordade lahendamisel; osaleb riskitegurite hindamisel, analüüsil, maandamisel

Tagab turvalise keskkonna, pannes paika reeglid ja järgides neid, loob tingimused usalduslike suhete tekkeks ja arenemiseks

Loob tingimused usalduslike suhete tekkeks ja arenguks, jälgib ja juhib suhete kujunemist, toetab teisi turvalise keskkonna loomisel

Kasutab eesti keelt tasemel B2, võõrkeelt tasemel A2, kasutab arvutit tasemetel AO1, AO3 ja AO7

Kasutab eesti keelt tasemel C1, võõrkeelt tasemel B2, kasutab arvutit tasemetel AO1-AO7

Juhindub oma töös noorsootöötaja kutse-eetikast

Juhindub oma töös noorsootöötaja kutse-eetikast

Näitab oma isikliku eeskujuga sallivust erineva taustaga inimeste suhtes

Näitab oma isikliku eeskujuga sallivust erineva taustaga inimeste suhtes, kasvatab sallivust noortes, ennetab tõrjutust

Loob suhtluspartneriga kontakti, hoiab seda, annab tagasisidet, täiendab suhtlemisoskusi, kasutab erinevaid suhtluskanaleid ja -vahendeid

Loob suhtluspartneriga kontakti, hoiab seda, annab tagasisidet, juhib tähelepanu suhtlusvigadele, täiendab suhtlemisoskusi, kasutab erinevaid suhtluskanaleid ja -vahendeid

Planeerib tööd lühi- ja pikaajaliselt lähtuvalt noorte vajadustest ja huvidest, jälgib plaani täitmist, korrigeerib ja kooskõlastab muudatusi

Planeerib tööd lühi- ja pikaajaliselt lähtuvalt noorte vajadustest ja huvidest, jälgib plaani täitmist, korrigeerib ja kooskõlastab muudatusi

Võimaldab noortel ise otsustada tegevuste valikul, märkab ja innustab noorte initsiatiivi neid suunates

Julgustab ja toetab noorte osalust kodanikuühiskonnas, oma organisatsioonis jms, tunnustab, algatab debatte ja diskussioone

Rakendab oma töö planeerimisel ja elluviimisel noorsootöö aluseid, järgib nende aluseks olevaid väärtusi olles oma tegevuse ja käitumisega eeskujuks

Hoiab end kursis noortepoliitika põhisuundade ja noorsootöö alustega, järgib nende aluseks olevaid väärtusi kaasates erinevaid sihtgruppe

LAAGRI JUHATAJA OSAKUTSE 

TASE 6

TASE 7

Kaardistab ise või juhendab noorte arenguvajaduste kaardistamisel; koordineerib, algatab, viib ellu mitteformaalset õpet, aitab noorel mõtestada saavutusi, tutvustab eneseanalüüsi

Võrdleb ja analüüsib arenguvajaduste kaardistusi piirkondlikul ja riiklikul tasandil; eesmärgistab mitteformaalset õpet vastavalt piirkondlikele, riiklikele ja Euroopa Liidu arengusuundadele, loob tingimused noorte juhendamiseks

Kaasab noori tegevustesse, kaardistab/analüüsib huvid, julgustab tegutsema

Jälgib, analüüsib ja täiustab olemasolevaid noorte kaasamise programme, loob võimalused uute tekkeks, leiab ressursid, korraldab teavitustööd

Tutvustab osalusvorme, aktiivset osalust, omaalgatuse võimalusi, eestvedamist ja ettevõtlikkust juhendades ning toetades noori ise ning keskkonnasäästlikku ja tervislikku eluviisi korraldades koolitusi, arendades keskkonda.

Loob tingimused osaluse arendamiseks, omaalgatusvormideks, kaardistab olemasolevaid võimalusi, osaleb KOV, MV ja riiklikul tasandil võrgustikes ja arengusuundade kujundamisel ning keskkonnasäästliku ja tervisliku eluviisi võrgustikes

Osaleb, kavandab, koordineerib õiguskuulekate hoiakute kujunemist

Loob tingimused õiguskuulekate hoiakute kujundamiseks, ennetustegevuse koordineerimiseks

Korraldab kultuuridevahelist õpet

Leiab koostööpartnereid erinevate kultuuride esindajate seast, algatab projekte

Planeerib tegevuseelarvet vastavalt tegevuskavale, koostab aruandeid, korraldab asjaajamistoiminguid

Valmistab ette ja sõlmib lepinguid, kostab ja kontrollib aruandlust, korraldab asjaajamistoiminguid ja administratiivset tööd

Annab ja küsib tagasisidet oma tegevuste parendamiseks

Teeb juhtimisotsuseid, kavandab organisatsiooni arengusuundi, annab tagasisidet lähtudes organisatsiooni alusdokumentidest ja koolituskavast

Algatab projekte/osaleb projektide planeerimisel, korraldab tegevuste elluviimist, osaleb aruande ja analüüsi koostamises

Omab ülevaadet KOV, MV, organisatsioonisisestest projektidest, algatab projekte, leiab ressursid, jälgib korraldamist

Planeerib ja korraldab tegevusi, kogub sihtrühmadelt infot, teeb algatusettepanekuid, otsib koostööpartnereid

Koondab ja analüüsib infot, annab tagasisidet, loob tingimused tegevuste parendamiseks, tutvustab oma kogemusi laiemale üldsusele

Osaleb strateegilises planeerimises, teeb ettepanekuid oma valdkonna piires

Omab ülevaadet oma valdkonna ja sidusvaldkonna arengukavast/strateegiast, täidab, jälgib, analüüsib neid, algatab arengukavade koostamist

Teadvustab ja sõnastab oma tulemusnäitajaid, on teadlik tähtsamatest noorsootöö kvaliteedialastest materjalidest KOV ja riiklikul tasandil

Kasutab oma töös uuringuid ja muid erialaseid kvaliteedihindamise materjale, juhib oma vastutusala kvaliteedihindamist

Korraldab tööd turvalises keskkonnas, tutvustab ohutusnõudeid, jälgib täitmist, korraldab nõuetekohase tingimuste täitmise; algatab ja korraldab ohutusalaseid ennetustegevusi, vajadusel läbitud esmaabikoolitus, juhendab teisi kriisiolukordade lahendamisel; osaleb riskitegurite hindamisel, analüüsil, maandamisel; loob tingimused usalduslike suhete tekkeks ja arenguks, jälgib ja juhib suhete kujunemist, toetab teisi turvalise keskkonna loomisel

Korraldab vajadusel riskianalüüse, tagab ressursid riskitegurite maandamiseks, järgib ja tutvustab ohutusnõudeid, korraldab järelevalve, omab ülevaadet kohalikest/piirkondlikest/ organisatsioonisisestest ohutusalastest ennetustegevustest, oskab kriisiolukorras tegutseda, kontrollib esmaabitunnistuste kehtivust, korraldab esmaabivahendite olemasolu ja kättesaadavuse

Kasutab eesti keelt tasemel C1, võõrkeelt tasemel B2, kasutab arvutit tasemetel AO1-AO7

Kasutab eesti keelt tasemel C1, võõrkeelt tasemel B2, kasutab arvutit tasemetel AO1-AO7

Juhindub oma töös noorsootöötaja kutse-eetikast

Juhindub oma töös noorsootöötaja kutse-eetikast, toetab oma tegevustega selle laiemat teadvustamist

Näitab oma isikliku eeskujuga sallivust erineva taustaga inimeste suhtes, kasvatab sallivust noortes, ennetab tõrjutust

Loob tingimused ja võimalused tõrjutuse probleemiga tegelemiseks ning ennetamiseks, sallivuse kasvatamiseks

Loob suhtluspartneriga kontakti, hoiab seda, annab tagasisidet, juhib tähelepanu suhtlusvigadele, täiendab suhtlemisoskusi, kasutab erinevaid suhtluskanaleid ja -vahendeid

Loob suhtluspartneriga kontakti, hoiab seda, annab tagasisidet, peab läbirääkimisi, motiveerib ja julgustab kolleege, arendab suhtlemisoskusi, kasutab erinevaid suhtluskanaleid ja -vahendeid

Planeerib tööd lühi- ja pikaajaliselt lähtuvalt noorte vajadustest ja huvidest, jälgib plaani täitmist, korrigeerib ja kooskõlastab muudatusi

Planeerib tööd lühi- ja pikaajaliselt lähtuvalt noortepoliitikast ja noorsootöö arengutest, noorte vajadustest ning huvidest, jälgib plaani täitmist, korrigeerib ja kooskõlastab muudatusi

Julgustab ja toetab noorte osalust kodanikuühiskonnas, oma organisatsioonis jms, tunnustab, algatab debatte ja diskussioone

Kaasab noori planeerimisse ja otsustamisse, tunnustab nende initsiatiivi, loob tingimused osalemiseks kodanikuühiskonna tegevustes

Hoiab end kursis noortepoliitika põhisuundade ja noorsootöö alustega, järgib nende aluseks olevaid väärtusi kaasates erinevaid sihtgruppe

Loob võimalused noortepoliitika ja noorsootöö aluste elluviimiseks, tutvustades neid, jälgides rakendamist, järgib neid tutvustades nii kolleegidele kui ka laiemale avalikkusele

Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv