fbpx

Noorteinfo arendusgrupi seminar keskendus noorte ettevõtlikkusele

Noorteinfo arendusgrupi VI seminar toimus 30.–31.05.2019 Hiiumaal, Sõrus ning keskendus sel korral kitsamalt noorte ettevõtlikkuse teemale. Täpsemalt sellele, kuidas noorteinfoga seotud tegevused toetavad ja edendavad noorte ettevõtlikkust ning milliseid võimalusi veel noorte toetamiseks noorteinfotöös rakendada.

 

Noorteinfo arendusgrupi tegevuse eesmärk on toetada noorteinfo teenuse ning noorteinfotöö arendamist üleriigiliselt koostöös siduspartneritega ning leida

 

uuenduslikke võimalusi noorte ja noortega töötavate spetsialistide toetamiseks. Oluline osa noorteinfotöös on ka noorte ettevõtlikkusega seotud teemad ja tegevused, mis aitab rohkematel noortel osa saada ja kasutada neile suunatud võimalusi.

Seminarile kaasati SA Hiiumaa Arenduskeskuse noorte ettevõtluskonsultant Henri Reeder, kes andis ülevaate noortele suunatud tegevustest noorte ettevõtlikkuse arendamisel ja toetamisel. Olulised märksõnad olid koostöö võrgustikuga ning noorte toetamine esimeste sammude tegemisel. Kohalike omavalitsuste koostöögrupid, Saue ja Saaremaa, andsid seminaril ülevaate ja kogusid sisendit noorteinfoga seotud innovatsioonimudelite arendamisel, mis on olulisteks töövahenditeks kohaliku tasandi noorsootöös. Samuti toimus Hiiumaa piirkonna noortega ettevõtlikkuse teemaline arutelu. Seal uuriti noortelt peamiselt seda, kuidas nad leiavad infot ennast huvitavate teemade kohta, millistest tegevustest on noored huvitatud ning millised on nende võimalused huvipakkuvatest tegevustest osa saada. Lisaks uuriti, mil määral on noored olnud kaasatud erinevatesse aruteludesse ning millised on noorte kokkupuuted ettevõtlikkuse teemaga.

Arutelu oli vajalik selleks, et toetada paremini noorte ettevõtlikkust ja et noortele suunatud tegevused ning sündmused vastaksid paremini just noorte ootustele ja huvidele. Enne noorteinfo seminari viidi samal teemal läbi ka veebipõhine küsimustik, millele oli võimalus vastata ka teiste piirkondade noortel. Tulemusena selgus, et noored oskasid välja tuua erinevaid noortele suunatud võimalusi, sh neid, mis on seotud noorte ettevõtlikkuse toetamisega. Nähtus veel, et  noortega suhtluses on oluline kasutada teemast kõneledes erinevaid mõisteid ja näiteid, sest näiteks sõna „ettevõtlikkus“ võib jääda nende jaoks kaugeks. Noori innustaks ja julgustaks uusi ideid genereerima ja ellu viima see, kui neil oleks võimalus kuulda teiste noorte kogemusi või teha midagi ühiselt.

Lisaks tuli konsultatsiooni käigus välja, et noorte jaoks jäävad mõned neid huvitavad tegevused ja võimalused kättesaamatuks tulenevalt erinevatest takistustest nagu näiteks transpordipiirangud või ühtse kanali puudumine, mille kaudu noortele infot vahendada.

Konsultatsiooni ja küsimustiku tulemusi on  plaanis kasutada noorte ettevõtlikkuse edendamise teema arendamiseks ning nende tulemusi arutleti ka noorteinfo seminaril. Näiteks leiti, et noorte ettevõtlikkuse edendamiseks on oluline suurendada noori toetavate mentorite arvu piirkondades ja ettevõtlikkusele tuleb erinevate teemade käsitlemisel eraldi keskenduda. Kommunikatsioonis tuleb  mõelda, milliseid väljendeid veel kasutada, et noored tunneksid huvi ja seost ettevõtlikkuse teemaga ning oluline on noorte endi ettevõtlikkus kogemuslugude jagamisel. Noorte ettevõtlikkuse edendamiseks on oluline erinevate osapoolte koostöö.

Autorid: Liisi Noode ja Kadri Koort

Teksti suurus