Nutikas noorsootöö

Muutuv ühiskond ja tehnoloogia areng kannustab noorsootöö meetodeid  Eestis ja mujal vastama uutele väljakutsetele ja noorte vajadustele. Noorsootöö peab pakkuma kaasaegseid lahendusi ja sobivate kanalite kaudu uusi atraktiivseid võimalusi ja alternatiive vaid kaubanduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel pakutavale.

Nende väljakutsetega süsteemseks toimetulekuks on koostatud nutika noorsootöö kontseptsioon. Dokumendi koostamise eesmärk oli kirjeldada nutika noorsootöö alused ning luua eeldused noorsootöös nutikate lahenduste väljatöötamiseks ja kasutusele võtmiseks ning noortevaldkonna eesmärkide täitmiseks kõikide noorsootöö osapoolte koostöös.

Nutika noorsootöö kontseptsioon (EST)

Nutika noorsootöö kontseptsioon (ENG)

Nutika noorsootöö kontseptsioon (RUS)

                       

Nutika noorsootöö põhialused

Nutikas noorsootöö on osa noortevaldkonnast, lähtub tegevustes noortepoliitika ja noorsootöö põhimõtetest ning üldeesmärgist ja toetab nende saavutamist.

Nutikas noorsootöö ei ole omaette tegevus või meetod ega asenda olemasolevaid praktikaid, vaid selle abil saavad noored ja noorsootöötajad seniste kogemuste baasil, uusi seoseid otsides ning uusi vahendeid kasutades luua innovaatilisi lahendusi (sh ka digitaalseid) nii praeguste probleemidega kui ka uute väljakutsetega toimetulekuks.

Nutika noorsootöö tegevused lähtuvad noorte ja noorsootöötajate vajadustest, arvestavad ühiskonna ja tehnoloogia arenguid, sh üleilmastumist, võrgustamist ja e-lahendusi, pakuvad alternatiive traditsioonilistele lähenemistele noorsootöös ning võimalusi katsetamiseks, eksimiseks ja kogemustest õppimiseks.

Noorsootöö nutikad lahendused on noorsootöö sisu loomise või tegevuste läbiviimise vahendid.

Nutikate lahenduste eesmärk on teha noorsootööd senisest tõhusamalt ja tulemuslikumalt, st jõuda rohkemate noorteni, suurendada võimalusi noorte loovuse arendamiseks ning omaalgatuseks ja ühistegevuseks, vähendada noorte tõrjutusriski, suurendada noorte kaasatust ja parandada nende tööhõivevalmidust ning toetada noorte aktiivset osalust kogukonnas ja otsustes.

Ülaltoodud kontseptsiooniga on nutikas noorsootöös seatud kolm peamist suunda:

Üheks nutika noorsootöö oluliseks võimaluseks on digimeedia ja –tehnoloogia  kasutamine, sh avatud noorsootöös, noorteinfos, noorte osaluses ja teistes noorsootöö alavaldkondades ning teemades. Nutika noorsootöö võimalusi saab kasutada vahetus suhtlemises noorega, internetikeskkonnas või ka mõlemas samaaegselt.

Nutika noorsootööga käsikäes käivad digipädevused

Projekti DigComp tulemusel koostati digipädevuse enesehindamise raamistik 2.0. Projekti eesmärkideks oli selgitada välja digipädevuste olulisemad komponendid, töötada välja digipädevuste alapädevuste kirjeldused ning esitada edasised tegevusjuhiseid, mille abil on võimalik mudelit kasutada.

2017.a. anti välja mudeli uuendatud versioon, mis on hetkel kättesaadav ingliskeeles: DigCompi enesehindamise raamistik 2.1. Raamistikus on digipädevused jaotatud viide erinevasse pädevusvaldkonda, mis omakorda jaguneb 21 pädevuseks.

Lisamterjale:

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv