fbpx

Programm “Hooliv klass”

Programm „Hooliv klass“  leidis aset 2014. aasta septembrist detsembrini. Programmis osales 4 Harjumaa kooli: Kostivere kool, Turba kool, Mustamäe Gümnaasium ja Keila kool. Projektis osalevad koolid valiti konkursi alusel.

Programmi raames viidi läbi mitmeid koolitusi klassijuhatajale ja tugimeeskondadele, kuhu kuulusid tulenevalt kooli vajadustest ja valmisolekust näiteks aineõpetajad, koolipsühholoog, õppejuht ja huvijuht. Samuti läbisid koolituse kõik  klassid. Koolitustel õpetati läbi erinevate mängude ja ülesannete  hoolivust märkama ja ise hoolivamalt käituma.

Programmi alguses ja lõpus koguti andmeid noorte eneseteadlikkuse ja heaolu kohta, et hinnata programmi võimalikku mõju noorte sotsiaalsete oskuste kujunemisele ja klassi toimimisele hooliva kollektiivina.

Mõõtmistulemustest ja  õpetajate tähelepanekutest selgub, et programmi lõpuks ilmnesid kõige suuremad positiivsed muutused õpilaste hinnangus enda heaolule koolis, tülide rahumeelsele lahendamisele, läbisaamisele klassikaaslastega ja õppimisele kui meeldivale tegevusele. Samuti on õpilaste hinnangute võrdluses näha, et osalejatele muutus programmi lõpuks omasemaks kaaslastele hästi ütlemine ja ühistegevustes osalemine.

Loe  projekti tulemuste kokkuvõtet siit

Ülevaade toimunud koolitustest

Koolide kogemused

Tulemuste presentatsioon (“Hooliv klass” seminar 28.01.2015)

Heaolu märklaud_õpetaja

Heaolu märklaud_õpilane


Programm “Hooliv klass” on mõeldud 6.-7. klassidele ja programmi eesmärgiks on õpetada oskusi ja pakkuda kogemusi, mis aitavad luua klassist hoolivat meeskonda. On pigem reegel kui erand, et 6.-7. klasside noored on jõudnud oma arengus etappi, kus seistakse silmitsi väljakutsetega, mis on seotud suhete loomise ja hoidmisega. Sel põhjusel on programm ennekõike abiks klassidele, mis ei toimi ühtse meeskonnana, kus esineb sageli konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisel.

Programmi ülesehitus:

1. Koostöös mentoriga kaardistati hetkeväljakutsed ja ja seati koolis eesmärgid (september 2014)

2. Kahepäevane koolitus tugimeeskonnale (26.-27. september 2014) Kloogaranna noortelaagris
Teemad: grupiprotsessid, usaldussuhte loomine, väärtustega tegelemine, grupiprotsesside analüüs ja juhtimine, tagasisidestamine, meeskonnatöö alused ja harjutused

3. Kahepäevane koolitus klassile (oktoober 2014) Kloogaranna noortelaagris
Teemad: klassi meeskonnatunde tugevdamine, meeskonnatöö oskuste lihvimine, oma tugevuste teadvustamine ja kasutamine meeskonnatöös

 4. Kahepäevane koolitus tugimeeskonnale (14.-15. november 2014) Kloogaranna noortelaagris
Teemad: protsessi hindamine, kolleegide toetamine, keeruliste olukordade lahendamine koolis

 5. Programmi kokkuvõtete tegemine koolis.

 Lisaks sellele toetas mentor klassijuhatajat planeeritud muutuse suunas liikumisel kahe mentorlustunni raames. Projekti vältel toimus ka tegevuste mõju kaardistamine. Programmis osalemine oli klassile ja tugimeeskonnale tasuta.

Osalevad klassid valiti välja koolide kirjalike sooviavalduste põhjal, milles on oluline välja tuua järgmised aspektid:

  • Klassijuhataja motivatsioon programmis osalemiseks (klassi hetkeolukorra ja soovitud muutuse kirjeldus, klassijuhataja valmisoleku kirjeldus muutuse toetamiseks)
  • Tugimeeskonna koosseis (lisaks klassijuhatajale 3-4 liikmeline meeskond) ja valmisolek osaleda kõikides programmi tegevustes.

Lisainfot programmi kohta saate küsida Siim Värvilt aadressil siim.varv@archimedes.ee ja telefonil 6 268 970.  

Programmi koolitajad ja mentorid:

Hele Riit-Vällik on noortekeskuse Lille Maja direktor. Ta on viinud kahe viimase aasta jooksul Tartu koolides läbi sotsiaalsete oskuste programmi “Innustavad teod kooliraskustega noortele” ning on pälvinud mõjusa töö eest tunnustust nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil.

Siim Värv on SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo koolitustegevuste kvaliteedijuht-koordinaator. Ta on töötanud sotsiaalpedagoogina käitumisprobleemidega õpilaste koolis; koolitanud õpetajaid ja noorsootöötajaid lapse emotsionaalse arengu ning gruppide juhtimise teemal.

Anne Õuemaa koordineeris noorsootööd Tartu linnas. Alates augustist 2014 töötab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses noorsootöö spetsialistina. Ta on töötanud riskinoortega, koolitanud käitumisprobleemide teemal üliõpilasi, nõustanud õpetajaid ja noorsootöö eksperte.

Projekti teostab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo ja selle elluviimist toetab Eesti Noorsootöö Keskus. Projektijuht on Marit Kannelmäe-Geerts (marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee).

Teksti suurus