fbpx

Programmi tulemuslikkus pälvis positiivse hinnangu

Ernst & Young Baltic AS viis Eesti Noorsootöö Keskuse tellimusel läbi Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ tulemuslikkuse hindamise. Hindamise tulemusel anti programmi eesmärkide täitmisele ja tulemuslikkusele positiivne üldhinnang.

Programmi tegevusi viidi ellu aastatel 2013-2017 ning selle eesmärgiks oli parandada laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu. Programmi elluviimise eest vastutasid Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium ning programmi rakendusüksuseks oli Eesti Noorsootöö Keskus. Programmiettepanek koostati tihedas koostöös Norra Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Liidu (KS) kui doonorprogrammi partneri ning Norra teiste ametiasutustega.

Hindamise käigus analüüsiti, milline on programmi tegevuste tulemuslikkus ja jätkusuutlikkus, mil määral on täidetud programmi indikaatorid, kui hästi toimis koostöö ning milliseid takistusi esines tegevuste elluviimisel esines. Hindamine põhines kvalitatiivsel sisuanalüüsil, milleks koguti informatsiooni dokumendianalüüsi, intervjuude ja fookusgruppide teel. Hindamist rahastati EMP toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ eelarvelistest vahenditest.

Olulisemad järeldused:

  • Kõik programmile seatud eesmärgid ja oodatavad väljundid realiseerusid, programmis osalejad pidasid tegevusi noortevaldkonna arendamise seisukohast väga vajalikuks.
  • Mitmed programmi tegevused on jätkunud nii kohalikul kui riiklikul tasandil.
  • Koostöö programmi elluviimisel toimis nii projekti- kui programmitasandil.
  • Programmi olulisemateks takistusteks projektide elluviijate seisukohast võib pidada toetuse andmise otsuse viibimisest tulenevat ajalist survet, mis lühendas tegevuste elluviimise perioodi, ning programmi aruandluse keerukust.
  • Programmi tegevusi ja tulemusi kajastati läbi üleriiklike kui kohalike meediaväljaannete, lisaks ka välismeedias.
Teksti suurus