fbpx

Rakvere kogemus: „Noorteinfo arendamise ja võrgustikutöö koolitus toetas parimate praktikate vahetamist ning andis uusi ideid!“

Rakvere Noorte Tugila projektijuht Allan Eigi ja Rakvere Linnavalitsuse kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Katrin Joselin osalesid kuue kuu pikkusel Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuuri ERYICA koolitusel „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“. Koolituse eesmärk oli toetada kohaliku tasandi noorteinfo teenuse ja noorteinfotöö arengut. Allan ja Katrin  jagavad oma kogemust ja räägivad edasistest plaanidest seoses noorteinfoga.

Katrin Joselin ja Allan Eigi

Mis ajendas osalema noorteinfo koolitusel?

Allan Eigi: „Soovisin saada kinnitust olemasolevatele teadmistele, et tegutseda noorteinfo teemas teadlikumalt. Kuna koolitusel osales inimesi erinevatest piirkondadest ja asutustest, avanes hea võimalus näha suuremat pilti ning vahetada kontakte ja kogemusi“.

Katrin Joselin: „Osalema ajendas asjaolu, värskendada pilti noorteinfo tööst ja olla kaasas uute suundadega. Kaasas olemine on oluline selleks, et arendada Rakveres jõudsalt noorteinfo teemat. Samuti avanes võimalus uute kontaktide ning teiste heade praktikate ja kogemuste saamiseks“.

Mis oli koolitusel osalemisest kõige kasulikum?

Õppisime erinevaid metoodikaid ja tegime läbi praktilisi tegevusi, läbi mille on noorteinfo ja noorteinfo koolituste edasiandmine teistele osapooltele selgem ja lihtsam. Samuti saime infot erinevate heade ja kasulike platvormide kohta, mida igapäevases noorteinfotöös kasutada.

Üks suurimaid õppimise kohti oli, kuidas olla hea koolitaja ja teekonnakaaslane noorteinfo teemal. Selle käigus õppisime andma ja saama tagasisidet, õppisime läbi praktiliste ülesannete olema aja ja asjakohane.

Kindlasti oli kasulik saada ülevaade ERYICA tegevussuundadest ja ka Soome kolleegide ülevaade sealsest toimivast noorteinfo teenusest ning selle koordineerimisest.

Koolituse raames alustasite oma piirkonnas uue noorteinfo projektiga. Kirjeldage selle tegevusi ja eesmärki.

Projekti eesmärk on tutvustada erinevatele noortega töötavatele organisatsioonidele ja noorteinfoga tegelevatele asutustele ning spetsialistidele noorteinfo olemust, võimalusi ning seeläbi luua toimiv võrgustik, mida toetavad erinevad praktilised tegevused.

Meie arendusprojekti tegevus koosneb neljast moodulist. Materjalidena kasutame koolitusel läbitud ja praktiseeritud ERYICA YIntro, Advanced YIntro ja Digital YIntro materjale.

Sihtrühm, keda plaanime esmalt kaasata on koolide huvijuhid,  noorsootöötajad noorsootöö asutustes, huvikoolide esindaja, noorsoopolitsei, koguduste noorsootöö tegijad, noortega tegelevad organisatsioonid, tugisüsteemid- linna psühholoogid, nõustamiskeskused, ajakirjandus, noored ja  KOV esindajad. Kindlasti toimub enne arendusprojekti tegevuse algust sihtrühma teadmiste taseme väljaselgitamine, millega tegeleme 2019.a augustis.

Projekti lõppedes on ideaalis loodud parem ning toimivam võrgustik inimeste ja organisatsioonide vahel, kes on kursis teineteise tegevustest, võimalustes ja tegevustest ning noorteinfo noorteni viimiseks kasutatakse ühiseid ressursse ja tehakse pidevalt ja efektiivselt koostööd.

Miks on üldse vaja noorteinfoga seotud arendustegevusi piirkonnas planeerida ja ellu viia?

Peamise põhjus on selles, et piirkonna noortel oleks kaasaegsed ja nende huvidest ning vajadustest lähtuv info neile suunatud ja pakutud võimaluste kohta kättesaadav. Iga arendustegevus kutsub ellu piirkonnas erinevate osapoolte koostööd. Samuti hästi planeeritud ja elluviidud tegevus noortega või noortele, tagab piirkonnas jätkusuutlikkuse ning see omakorda avaldab kindlasti mõju sellele, et noored tahavad ka tulevikus piirkonda jääda.

Mida soovite arendustegevusega saavutada ja kuhu jõuda?

Soovime tõsta teadlikust noorteinfo tööst, samuti luua keskkondasid, mis on noorte jaoks toimivad ja atraktiivsed. Oluline on ka kaardistada piirkonna võimalusi ja arendusvajadusi. Samuti soovime, et noorsootöötajad oskaksid noortele neile olulist infot anda ja olla sellega suureks abiks noore arengus.

Üks soovitus noorteinfo arendajale

Soovitame noorteinfo arendajatel teha koostööd noortega ja kogukonnaga, et noorteinfo oleks asjakohane ja kõikidele noortele kättesaadav!

 

Koolitus „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“ toimus Eesti Noorsootöö Keskuse eestvedamisel koostöös Wisecoach OÜ ja Soome koostööpartneri Koordinaatiga. Koolitajad olid: Hannes Sildnik, Jaana Fedotoff ja Mika Pietilä.

Teksti suurus