fbpx

Riik toetab laste ja noorte riskikäitumise ennetust

Eesti Noorsootöö Keskusel (ENTK), Haridus- ja Teadusministeeriumil, Justiitsministeeriumil ning Sotsiaalministeeriumil on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetatud programmis “Riskilapsed ja -noored” avanemas kolm taotlusvooru. Voorud keskenduvad kaasamisele ja sekkumistele haridussüsteemis, tõrjutud noorte kaasamisele ja õigusrikkumiste ennetamisele ning kogukondlikele kuriteoennetuslikele algatustele.

Programmijuht Gerttu Aaviku sõnul on tegemist Eesti jaoks erakordse, suurima mitut sisuvaldkonda ühendava riiklikult heaks kiidetud välistoetusega programmiga, mis on mõeldud laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamiseks. “Neid noori, keda riskitegurid mõjutavad, on erinevatel põhjustel väga palju – lisaks noorte endi riskialtile käitumisele on olulisel kohal on ümbritseva keskkonnaga seotud riskid, mis noori mõjutavad, näiteks pere üldine majanduslik või sotsiaalne toimetulek, käitumisraskused, hariduslikud erivajadused, geograafiline paiknevus või emakeel jpm. Kui riske ei õnnestu ennetada või riskirühma kuuluvate laste ja noortega õigel ajal ei tegeleta, võib see mõjutada nende hilisemat toimetulekut ja panustamist ühiskonda. Seega on kuriteoennetus hariduse, noorsootöö ja lastekaitse kaudu pikemas perspektiivis ka majanduslikult kasulikum,” tõdes Aavik. “Kolme taotlusvooruga eraldab riik EMP toetusel üle 2,5 miljoni euro just selleks, et panustada toimivate võrgustike, strateegilise ennetustöö ning uute lahenduste välja töötamisse – seega reaalselt vajalikesse teenustesse, mis noorteni jõudma peaks.”

Läbiviidavate projektide tulemusel arendatakse kaasavat hariduskorraldust ning paraneb koolide ja õppenõustamiskeskuste võimekus ennetada käitumisprobleeme ja koolikiusamist ning toetada hariduslike erivajadustega lapsi. Samuti luuakse projektidega toimivaid kuriteoennetuslikke koostöövõrgustikke ja suurendatakse omavalitsuste võimekust selles vallas. Olulisel kohal on ka noortega töötajate pädevuste suurendamine haavatavatesse gruppidesse kuuluvate noortega tegelemisel ning riskide ennetamisel.

Programmis elluviidavate tegevuste pikaajalise mõju tagamiseks toimub teisipäeval, 14. jaanuaril, Eesti Rahvusraamatukogus kontaktseminar, kus valdkondlikud kohalikud organisatsioonid saavad kogemusi jagada Norra, Islandi, Läti, Leedu ja Poola ekspertidega. Arutelu all on nii õpetajate koolitamine, efektiivsed tugisüsteemid hariduslike erivajadustega lastele, uuenduslikud lahendused noorte kuritegevuse ennetamiseks, tõenduspõhine praktika jpm.

Lisainfo programmi kohta SIIT

Programmi viib ellu ENTK koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumiga. Programmi partner on Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Ühendus.

ENTK on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riiklik noorsootöö asutus, mis arendab ja korraldab noorsootööd riikliku noortepoliitika raames, töötades koos valitsus- ja noorsootööasutuste, kohalike omavalitsuste, noorteühingute ja teiste organisatsioonidega.

 

Teksti suurus