fbpx

Rõngu rahvamaja juhataja noorteinfo arendamise ja võrgustikutöö koolitusest: „See oli asendamatu abivahend!“

Mari-Liis Vanaisak on Elva vallas asuva Rõngu rahvamaja juhataja ning ta osales kuue kuu pikkusel Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuuri ERYICA koolitusel „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“.  Koolituse eesmärk oli toetada kohaliku tasandi noorteinfo teenuse ja noorteinfotöö arengut. Mari-Liis jagab oma kogemust ja räägib edasistest plaanidest seoses noorteinfoga.

Mis ajendas Sind osalema noorteinfo koolitusel?

Esiteks sisemine vajadus end vastaval teemal arendada. Noorteinfost räägitakse palju, kuid sellest teemast põhjalikult aru saamiseks oli see koolitus asendamatu abivahend. Kindlasti kannustas soov noorteinfotöö kvaliteeti oma koduvallas parendada ning unistus ellu kutsuda noorsootöö valdkonnas seeläbi eduelamusi.

Mis oli koolitusel osalemisest kõige kasulikum?

Suure pildi nägemine. Esimeses moodulis sai üsna kähku selgeks, et noorteinfo hõlmab endas palju erinevaid teemasid ja tegevusi. Kuigi ma tundsin end selles teemas juba enne koolitust üsna koduselt, siis tuli koolitusperioodi keskel teadmine ja nii öelda „ninanips“, et minu senised teadmised ei olnud küll valed, kuid vajasid kindlasti täiendamist.

Kui esimeses moodulis kohalikku piirkonda analüüsides tundus, et noorteinfotöö kohalikus kogukonnas jääb võrgustikutöö taha, siis koolitussarja lõpus tuli senised plaanid ja uskumused ümber hinnata. Kvaliteetne noorteinfotöö kohalikus kogukonnas algab baasteadmiste kinnistamisega ja ühise arusaamaga noorteinfotöö sisust, elementidest ja võimalustest. Üle ega ümber ei saa ka koolitajatest, kes suutsid osalejaid piisavalt motiveerida ning innustada, et me väljuksime oma mugavustsoonist ja oskaksime reaalselt neid uusi teadmisi rakendada.

Kirjelda oma noorteinfo projekti ja selle eesmärki

Elva valla noorteinfotöö arendamise projekt on suunatud Elva valla noorsootöötajatele, et anda neile läbi ERYICA koolitusmooduli põhjalikud teadmised noorteinfotöö erinevatest osadest ja sisust. Koolitusel kasutatakse YIntro ja Digital YIntro materjale ning lisamaterjale teistest allikatest. Kuna noorsootöötaja kutse ja ERYICA põhimõtted on omavahel seoses, siis projekti üks osa on ka Elva valla noorsootöötajate ühine noorsootöötaja kutse taotlemise protsess.

Lisaks on projekti vältel plaanis välja töötada Elva valla noorteinfotöö kvaliteedi ning mõju hindamise platvorm. Projekti vältel pannakse rõhku ka noorsootöötajate jõustamisele ning motiveerimisele. Kui projekti esmaste tegevuste toel on tugev aluspõhi loodud ja kokku lepitud ühtses sisus, siis on sellele teadmiste baasile kerge, kuid sama töömahukas, luua tugev võrgustik, mis keskendub eduelamusele noorteinfo teenuse pakkumisel Elva vallas.

Oluline projekti etapp seisneb teadmiste rakendamises ja saadud teadmiste baasil noorteinfo teenuse disainimisel Elva valla põhiselt. Nimelt noorteinfo teenuse kontseptsioonile mõeldes viia ellu muutusi:  füüsilised muudatused noortekeskustes (info nähtaval kohal, ajakohane, visuaalselt pilkupüüdev), infovahetus noortega (suuliselt, messenger’i grupp, grupivestlused), digipädevused ja lahendused noorteinfo teenuse pakkumisel (ühise visuaalse kuvandiga sotsiaalmeedia kanalid, kodulehekülg), koostöövõrgustik ja selle jätkusuutlik toimimine.

Miks on üldse vaja noorteinfoga seotud arendustegevusi piirkonnas planeerida ja ellu viia?

Arendustegevused piirkonnas on olulised ning hea arendus saab alguse tugevast aluspõhjast. Selleks võib ehk nimetada ühist arusaamist noorteinfotöö sisust ja erinevatest osadest. Tasub alati võtta aega, et noorteinfotöö kontseptsioon taaskord üle korrata või meelde tuletada. Suuresti sõltub arendustegevus kohapeal töötavatest noorsootöötajatest. Oluline on mitte ära unustada noorsootöötajate motiveerimist sellel teekonnal.

Arendustegevuste puhul ongi määravad meeskond, kohaliku omavalitsuse toetust ning ühine arusaam, kuhu soovitakse jõuda.  Arendustegevus annab võimaluse olla pidevas muutumises. Noorte digipädevused arenevad kiiresti ning vahel on noorsootöötajatel tunne, et me ajame noori mööda erinevaid keskkondi „taga“, kuigi peaksime hoopis olema ees. Siiski ei tohi ära unustada isiklikku lähenemist ja vahetut suhtlemist, mis töötab igal ajal. Samas on pigem just see vahetu suhtlus see, mida järjest enam noored ootavad ja mis on arendustegevusi planeerides kindlasti oluliste tegevuste esikolmikus.

Mida soovid arendustegevusega saavutada ja kuhu jõuda?

Arendustegevuse eesmärk on eduelamuse loomine ja selle soodustamine. Ühe valla seisukohalt on eduka noorteinfotöö eduelamus, kui kohalikud noored on aktiivsed kogukonnas. Noored on pigem uute algatuste, sündmuste, liikumiste ellukutsujad. Noored märkavad ja julgevad oma seisukohti välja öelda. Oluline, kuhu noorteinfo teenusega kohalikul tasandil jõuda, on eelkõige teadlik töö selle nimel, et noorteinfo teenus on vallas/linnas pidevas arengus ja suunatud eduelamusele (noorte algatused, noored kogukonnas aktiivselt kaasa rääkimas, kaasatud jne) Noorteinfo teenuse inkubaatorid ja teenuse KOV poolne toetus.

Üks soovitus noorteinfo arendajale

Noorteinfo arendaja peaks eelkõige olema sellest valdkonnast siiralt vaimustunud ning valmis selle valdkonna arendamiseks kohalikul tasandil tegema piisavalt tööd ja olema valmis oma tulemusi ka kogukonnaga jagama. PR on iga arenduse puhul ülimalt oluline. Samuti sisemine veendumus, et arendaja ise teab, millest räägib ja on oma ala professionaal eelkõige oma mõtetes, siis järgnevad sellele ka kindlasti teod.

Koolitus „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“ toimus Eesti Noorsootöö Keskuse eestvedamisel koostöös Wisecoach OÜ ja Soome koostööpartneri Koordinaatiga. Koolitajad olid: Hannes Sildnik, Jaana Fedotoff ja Mika Pietilä.

Mari-Liis Vanaisak

Teksti suurus