fbpx

Mis on digipädevus ja miks on seda vaja?

Projekti DigComp tulemusel koostati digipädevuse enesehindamise raamistik 2.0. Projekti eesmärkideks oli selgitada välja digipädevuste olulisemad komponendid, töötada välja digipädevuste alapädevuste kirjeldused ning esitada edasised tegevusjuhiseid, mille abil on võimalik mudelit kasutada.

2017.a. anti välja mudeli uuendatud versioon, mis on hetkel kättesaadav ingliskeeles: DigCompi enesehindamise raamistik 2.1. Raamistikus on digipädevused jaotatud viide erinevasse pädevusvaldkonda, mis omakorda jaguneb 21 pädevuseks.

Eesti Noorsootöö Keskus, Digipädevusmudeli illustratsioon 

Riiklikus õppekavas on digipädevuse määratluses kuus peamist tunnust:

  • digipädevus on suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppides, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes;
  • leida ja säilitada digivahenditega infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust;
  • osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomises ja kasutamises;
  • kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates digikeskkondades;
  • olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti;
  • järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus.

Loe lisaks: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (2014) juhendmaterjal „Digipädevused õppekavades

 

 Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA raames tehakse ülevaateid olulisematest trendidest ja nende mõjust Eesti tööturule.

Praegu on teada, et aastatel 2015-2024 siseneb tööturule 123 000 noort, kuid lahkub 172 000 vanemaealist ehk tööruturult jääb vähemaks 49 000 inimest. Olukord sunnib ettevõtteid osasid töölõike asendama tehnoloogiaga, seega tõuseb info ja kommunikatsiooni ning programmeerimise tegevusaladel oodatavate töötajate arv. Et tõsta noorte valmisolekut ja avardada nende võimalusi nii tööturul kui elus peab toetama noorte digipädevuse arendamist.

Teksti suurus