Seminar #NoorteHeaks

Toimumisaeg

06.03.19 - 07.03.19

Eesti Noorsootöö Keskus kutsub noortevaldkonna eksperte seminaridele, kus vaatleme noortevaldkonna hetkeseisu, jagame häid praktikaid ja võimalusi valdkonna arendamiseks. Esimene seminar #NoorteHeaks toimub 6.–7. märtsil Tartus (Hotell London, Rüütli 9).    PÄEVAKAVA: Kolmapäev, 6. märts

10:00-10:30 Saabumine ja registreerimine
10:30 Tervitussõnad
  Millised suunad iseloomustavad noortevaldkonna arenguid aastal 2019 ja tulevikus?
11:00-12:00 Noorsootöötaja kutse taotlemine
  ENTK peaekspert Eilika Mätas räägib noorsootöötaja kutse taotlemisest kui enesearengu abivahendist ja räägib taotlemisest läbi praktiliste näidete.
12:00-13:00 LÕUNA
13:00-14:30 Osalus ja ettevõtlikkus
  Riin Luks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest räägib noorte omaalgatuste elluviimise toetamisest „Nopi Üles“, selle uuendustest ja edulugudest. Karin Öövel SA Archimedes noorteagentuurist avab solidaarsusprojektide tausta ja tutvustab teisi Euroopa Solidaarsuskorpuse võimalusi. Heiki Viisimaa ja Mait Allas Eesti Noorteühenduste Liidust tutvustavad osalusfondi võimalusi ja räägiivad osalusprogrammist kohalike omavalitsuste suunal. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikust Merili Ginter tutvustab ettevõtlikkusprogrammi Changemakers Academy.
14:30-15:30 Huvihariduse ja -tegevuse riigipoolne täiendav toetus
  ENTK peaekspert Karl Kirt kõneleb noorte vajadustega arvestamisest, huvihariduse ja –tegevuse teenusepakkujatest ning digilahendusest, kui arenevast keskkonnast noorsootöö planeerimiseks ja analüüsimiseks. Roger Tibar Eesti Noorteühenduste Liidust annab tagasivaate osaluskogude noorte kaasamisest huvihariduse ja –tegevuse kavade koostamisel. Samuti jagab ideid noorte kaasamiseks ja teavitamiseks loodud võimalustest. Kiili valla kultuuri-, hariduse- ja noorsootöövaldkonna nõunik Gertrud Kaljuvee räägib noorte võimaluste kättesaadavuse ja mitmekesisuse soodustamisest olukorras, kus noored kasutavad ka mitmeid naaberomavalitsuse võimalusi.
15:30-16:00 SIRUTUSPAUS
16:00-17:00 Innovatsioon noorsootöös
  ENTK suunajuht Kaire Soomets räägib omavalitsuste rollist ja koostööst uuenduste väljatöötamisel ja elluviimisel. Vaatame, mis on innovatsiooniprojektide fookuses ja milliste tulemusteni soovitakse nendega jõuda. Omavalitsuste ja piirkondade ülesest koostööst räägivad Hiiumaa, Saaremaa ja Harjumaa koostöögruppide esindajad Kaie Pranno, Anneli Meisterson ja Liisi Vesselov.
17:00-17:45 Malevasuvi
  ENTK peaekspert Toni Käsper kõneleb malevate 2019. aasta plaanidest ja uuendustest. Koolituse MTÜ-st Katrin Uutsalu räägib teemal „Malevaareng koostöös KOV-idega. Pärnumaa muusikarühm.“
17:45 Päeva kokkuvõte
19:00 ÕHTUSÖÖK ja ENTK20 tähistamine
   

  Neljapäev, 7.märts

9:30-10:00 Saabumine ja registreerimine
10:00-11:00 Noorteinfo arendamine ja noorteinfoportaal Teeviit
  ENTK peaeksperdid Kadri Koort ja Eveli Jõesaar räägivad noorteinfost, mis aitab noortel teha olulisi valikuid ja teadlikke otsuseid oma elu paremaks korraldamiseks. Samuti räägivad noorteinfoportaali Teeviit, rahvusvaheline noortepäeva ja noorsootöö nädala tegevustest ja võimalustest noorte informeerituse ja osaluse toetamisel.
  Rahvusvahelise infovõrgustiku Eurodesk tutvustamine
  NEET tugiteenus ja mobiilne noorsootöö NEET noorte toetamise võimalustest räägivad Noorte Tugila spetsialistid Maivi Liiskmann ja Christiana Vaher, kes jagavad oma kogemusi ja noorte edulugusid. Tartu MOKO tiimist Maria Uuetoa ja Annike Tasa avavad mobiilse kontaktnoorsootöö, kui kompleksse teenuse ülesehituse ning jagab selle tänuväärse töö muresid ja rõõme.
11:00-11:15 SIRUTUSPAUS
11:15–12:15 Arengutest avatud noorsootöös
  Stiina Kütt Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest räägib avatud noorsootööst, selle olulisusest ja rollist kohaliku tasandi noorsootöös arendamisel.
12:15-13:15 Mitteformaalne õpe kui toetav partner formaalharidusele
  ENTK peaekspert Anu Reinsalu räägib aja väärtustamisest noore arengu toetamisel ning kas ja kuidas on võimalik mitteformaalse ja formaalse õppe ühine planeerimine. Toome häid näiteid praktikast. Monika Vaher ja Anne Kalmus Paikuse Huvikoolist kõnelevad sellest, kuidas toimub koostöö noortevaldkonna eri osapoolte vahel Paikusel formaal-, informaal- ja mitteformaalõppe lõimimisel. Marcus Ehasoo Eesti Õpilasesinduse Liidust räägib noore vaatest  mitteformaalse- ja formaalse õppimise lõimimisel.
13:15-13:30 Lõpusõnad innustamiseks
13:30 LÕUNA

*Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi.   Registreerimine on lõppenud.


Teksti suurus