fbpx

Dokumendid

Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi rakendamist reguleerivad rahvusvahelised õigusaktid: Euroopa Liidu, Islandi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi vaheline leping EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2009–2014: eesti keeles, inglise keeles; Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokoll 38b EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2009-2014; Eesti Vabariigi ning Islandi Vabariigi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi vaheline Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2009-2014 käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum: eesti keelesinglise keeles; memorandumi lisa A 30. aprill 2014. amuudatus; memorandumi lisa B 19. septembri 2014. a muudatus; memorandumi lisa B 25. august 2015. a muudatus; Finantsmehhanismi komitee poolt vastu võetud EMP finantsmehhanismi rakendusmäärus ja selle lisad (inglise keeles) on leitavad Finantsmehhanismide Kantselei kodulehelt; rakendusmäärus eesti keeles (mitteametlik tõlge);  rakendusmääruse lisa 4 Teavitamis- ja avalikustamisnõuded eesti keeles (mitteametlik tõlge), rakendusmääruse lisa 9 Programmioperaatorite käsiraamat eesti keeles (mitteametlik tõlge), rakendusmääruse lisa 10 Programmilepingu mall eesti keeles (mitteametlik tõlge). NB! Toimunud on muudatused. Eesti Vabariigi Valitsuse 23. mai 2013 määrus nr 78 Aastatel 2009–2014 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord“, jõustunud 1. juunil 2013.

Aastatel 2009–2014 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist toetatava programmi „Riskilapsed ja -noored” toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord, vastu võetud 14.04.2014 nr 10

Lisaks on doonorid koostanud järgimiseks juhendid, mis on inglisekeelsetena kättesaadavad Finantsmehhanismide Kantselei kodulehelt.

Kommunikatsiooni- ja kujunduskäsiraamat eesti keeles.

Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 665

Teksti suurus