fbpx

Eelnevalt kindlaks määratud projekt „Riskilaste ja -noorte tugisüsteemi väljaarendamine“

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ eelnevalt kindlaksmääratud projekt „Riskilaste ja -noorte tugisüsteemi väljaarendamine“ Projekti viib ellu Sotsiaalministeerium koostöös Justiitsministeeriumiga. Projekti partnerid on Sotsiaalkindlustusamet ja Tervise Arengu Instituut. Kontseptsiooni loomisel on pakkunud konsultatsiooni projekti doonorpartner Norra laste-, noorte- ja pereasjade direktoraat. Projekti kogumaksumus on 3607308 eurot. Projekti eesmärk on töötada välja valdkondadeülene tugisüsteem, et vähendada lapsi ja noori mõjutavaid riske ning parandada laste ja noorte heaolu, sealhulgas arendada välja asjakohane juriidiline ja korralduslik raamistik, kohaldada vajalikke meetmeid ja tagada nende kvaliteet. Oluline rõhuasetus on seatud valdkondadeülesele koostööle ja ennetustööle ning tõenduspõhiste sekkumiste arendamisele. Projekti peamised tegevused: 1)    Valdkondadeülese tugisüsteemi lähtealuste välja töötamine riskilastele ja -noortele 2)    Kahe tõenduspõhise programmi –  vanemlusprogramm „Imelised aastad“ (Incredible Years) ja tõsiste käitumisprobleemidega noorte ja nende perede toetamiseks mõeldud programm MDFT – ellu viimine 3)    Piirkondlike tugiüksuste loomine kohalike omavalitsuste jõustamiseks laste ja perede toetamisel 4)    Uuringute läbiviimine

Laste ja noorte valdkondadeülese tugisüsteemi väljaarendamise lähtealused Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel on valminud dokument „Laste ja noorte valdkondadeülese tugisüsteemi väljaarendamise lähtealused“, mis kirjeldab laste heaoluga seotult erinevate valdkondade (haridus, lastehoolekanne, õiguskaitse, vaimne tervis jt) ülese tugisüsteemi kujundamise peamisi ülesandeid ning esitab ettepanekud olulisemate eesmärkide ja prioriteetsete tegevussuundade kohta ühtlasema tegutsemise ja sujuvama koostöö tagamiseks. Tugisüsteemi lähtealuste loomiseks moodustati ministeeriumidevaheline töörühm, kuhu kuulusid Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad. Kontseptsiooni loomisel pakkus konsultatsiooni projekti doonorpartner Põhja-Norra laste, noorukite ja perede regionaalkontor.

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ pilootprojekt Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ (inglise keeles The Incredible Years) rakendamine Eestis toetab „Laste ja perede arengukava 2012–2020“ strateegiliste eesmärkide elluviimist positiivse vanemluse arendamisel ning laste elukvaliteedi parandamisel. Vanemlusprogrammi rakendamise peamiseks eesmärgiks on lapsevanemate vanemlike oskuste suurendamise abil toetada ja suurendada lapse sotsiaalseid ja eneseregulatsiooniga seotud oskusi, mis omakorda vähendavad ja ennetavad laste käitumisprobleeme, akadeemilist edasijõudmatust, õigusrikkumisi, vägivaldsust ning sõltuvusainete tarvitamist. Lapsevanemal on programmis osaledes võimalik omandada oskusi ja saada tuge, kuidas laste kasvamisel ettetulevate raskustega toime tulla ja kuidas vältida stressi tekitavaid olukordi. Planeeritud tegevused viib Sotsiaalministeerium ellu koostöös Tervise Arengu Instituudiga. Lisainfo Tervise Arengu Instituudi kodulehelt: www.tai.ee/vanemlusprogramm. Kontakt: kart.vajakas@tai.ee.

Tõsiste käitumisprobleemidega noorte ja nende perede toetamiseks mõeldud programmi MDFT pilootprojekt MDFT on perekonnapõhine sekkumise süsteem, mis on mõeldud noorukitele, kes tarbivad psühhoaktiivseid aineid, hälbiva käitumise ja sellega seonduvate käitumuslike ja emotsionaalsete probleemide kohtlemiseks. Noorukil aidatakse arendada iseseisvat toimetulekut ja emotsioonide reguleerimist, parandada probleemilahendamise oskusi ja sotsiaalset kompetentsust ning leida alternatiive sõltuvusainete tarvitamisele ning hälbivale käitumisele. Vanemate puhul on fookus vanemliku meeskonnatöö täiustamisel ja vanemliku praktika parandamisel. MDFT pilootprojekti tegevuste kohta saab täpsemalt lugeda siit. Planeeritud tegevusi viis ellu Justiitsministeerium koostöös Sotsiaalkindlustusametiga.

Piirkondlike tugiüksuste loomine kohalike omavalitsuste jõustamiseks laste ja perede toetamisel Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuses asuvad tööle piirkondlikud koordinaatorid, kelle ülesandeks on riiklikku laste, noorte ja perede heaolu puudutavat poliitikakujundust võimalikult hästi kohalikule tasandile viia ning kohalikke omavalitsusi asjakohaste tegevuste planeerimisel nõustada ja toetada. Projekti lõpuks on loodud kohalikele vajadustele kohandatud süsteem, mis tagab piirkondlikes üksustes paiknevate koordinaatorite näol mitterahalise nõustava toe kohaliku omavalitsuse mandaadiga võrgustike arendamiseks ennetustegevuste planeerimisel ja elluviimisel. Planeeritud tegevusi viib Sotsiaalministeerium ellu koostöös Sotsiaalkindlustusametiga.

Uuringud Justiitsministeeriumi tellimusena on valminud järgmised uuringud: Kinnises asutuses viibivate laste kognitiivsete ja isiksuslike omaduste ning vaimse tervise, sõltuvuskäitumise ja sotsiaalse tausta uuring Kohalike omavalitsuste võimekuse uuring noorte hälbiva käitumise ja kuritegevuse ärahoidmisel Kuriteoennetus kohalikul tasandil Eestis

Kahepoolsed suhted Programmi kahepoolsete suhete fondist rahastatakse järgmiste tegevuste ellu viimist: 1)         Norra õppevisiit poliitikakujundajatele (JuM, SoM, SiM, HTM asekantslerid, talituste- või osakonnajuhatajad,  riigiprokuratuuri, PPA ja SKA juhtkonna esindaja), et tõsta poliitikakujundajate võimekust laste kuritegevuse ennetamisel ja luua nende seas  ühist arusaama alaealiste erikohtlemise vajalikkusest ja sellealastest töötavatest praktikatest. 2)         2-päevane seminar erinevate valdkondade spetsialistidele (JuM, SiM, SoM, prokuratuur, vangla, politsei), mil tutvustatakse Norra kogemust ja parimaid praktikaid alaealiste erikohtlemisel – kuidas kuritegusid toime pannud lapsi koheldakse (õiguskaitsesüsteem vs lastekaitse), millest sealjuures lähtutakse ja milliseid sekkumisi kohaldatakse.

Projekti tegevused on lõppenud!


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 205

Teksti suurus