fbpx

Programm “Imelised Aastad” lapsevanematele

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ (inglise keeles „The Incredible Years“) rakendamine Eestis toetab „Laste ja perede arengukava 2012–2020“ strateegiliste eesmärkide elluviimist positiivse vanemluse arendamisel ning laste elukvaliteedi parandamisel. Tõenduspõhist vanemlusprogrammi rakendatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored” eelnevalt kindlaksmääratud projekti „Riskilaste ja -noorte tugisüsteemi väljaarendamine“ raames.

Projektile eelnes kahe tõenduspõhise vanemlusprogrammi süsteemi (Incredible Years ja Triple P) võrdlev analüüs, et tuvastada, kumb vastab paremini Eesti laste ja lastevanemate vajadustele ning sobitub olemasoleva süsteemi võimalustega. Programmi rakendamise eesmärgiks on lapsevanemate vanemlike oskuste suurendamise abil toetada lapse sotsiaalseid ja eneseregulatsiooniga seotud oskusi, mis omakorda vähendavad ja ennetavad laste käitumisprobleeme, akadeemilist edasijõudmatust, õigusrikkumisi, vägivaldsust ning sõltuvusainete tarvitamist. Koolitusgrupis on kuni 14 lapsevanemat, eelistatavalt nii ühe pere ema kui ka isa. Koolitajaid on 14 vanema kohta kaks. Kuni 2,5-tunnised koolitussessioonid toimuvad üks kord nädalas, vastavalt lapsevanemate soovile kas õhtuti või nädalavahetustel. Kokku toimub kuni 16 õppesessiooni, programmi läbimiseks kulub seega kuni 4 kuud.

Tõenduspõhiste programmide puhul on tegemist süsteemsete sekkumistegevustega, mida on rakendatud erinevates riikides ja millede tulemuslikkus on tõestatud standarditele vastavate eksperimentaaluuringutega. Programmi rakendatakse 16 erinevas riigis (sealhulgas Soomes, Norras, Rootsis, Inglismaal, Hollandis, Venemaal, Kanadas, USAs ja mujal). Eesti pilootprojekt hõlmab alaprogrammi Preschool Basic ehk eelkooliealise lapse vanemale mõeldud programmi kohandamist, materjalide tõlkimist, koolitajate väljaõpet, lapsevanemate koolitamist ning eel- ja järeluuringuid. Eelkooliealise lapse vanemale mõeldud programm keskendub nii individuaalsetele, perekondlikele kui ka lasteaia ja kooliga seotud teguritele, mis mõjutavad lapse arengut ja tulemusi. Käsitletakse lapse püsivust, õppeedukust, sotsiaalse ja emotsionaalse juhendamise meetodeid, piiride seadmist, vägivallatut enesekehtestamist, lastele probleemide lahendamise oskuse õpetamist. Eesti keelde on kavas tõlkida ka  alaprogramm Advanced Parent. See on mõeldud lapsevanematele, kelle lastel on vaimse tervise probleemidele viitavad sümptomid, autismispektrihäire, aktiivsus- ja tähelepanuhäire jms. Samuti on programm mõeldud vanematele, kellel endal on depressioonile viitavad sümtomid ja/või kes vajavad lisaoskusi, et tulla toime emotsionaalsete väljakutsetega laste kasvatamisel. Peamised koolitusel käsitlevad teemad on probleemilahendusoskuste omandamine, viha ja depressiooniga toimetulek ning võimalused, kuidas toetada last ja leida ise toetust. Selle alaprogrammi rakendamiseni pilootprojekti ajal veel ei jõuta, kuna see eeldab koolitajalt vastavaid oskusi ja kogemusi. Advance programmi koolitusele pääsemine nõuab kohalikult koolitajalt esmalt eelkooliealise lapse vanema programmi koolituse läbimist ja lastevanematele mõeldud koolituste läbiviimist kahe-kolme grupiga.

Planeeritud tegevused viiakse ellu koostöös Tervise Arengu Instituudiga, kes kaasab programmi rakendamiseks kohalikke omavalitsusi. Esimesed lastevanemate koolitusgrupid alustasid tegevust oktoobris 2014 ning kevadeks 2016 on venekeelset koolitustsüklit läbi viidud kolmel korral ja eestikeelset ühel korral. Pilootprojekti raames teostatakse koolituse eelset ja järgset kvantitatiivset andmekogumist koolitusel osalevate lastevanemate seas ning viiakse läbi kvalitatiivseid intervjuusid, et jälgida koolitamise protsessi ja individuaalse mõjuga seotud tegureid ning anda esmane hinnang programmi toimimisele ja edasisele rakendatavusele Eesti kontekstis. Esimeste gruppide hindamistulemustele tuginedes vähenes koolitusel osalenud vanemate lastel probleemse käitumise esinemissagedus ja lapsevanematele valmistas lapse käitumine koolituse lõpuks vähem muret, kui koolitusele tulles.

Programmis osalenute hinnangul on lapse ja vanema suhted muutunud rahulikumaks, avatumaks ja üksteist mõistvamaks. Programmi „Increadible Years“ info leiab siit. Vanemlusprogrammi “Imelised aastad” tutvustav voldik eesti keeles ja vene keeles.

Vanemlusprogrammi “Imelised aastad” mõjuvaldkondade ning kulude ja tulude analüüs

Kontakt: Kärt Vajakas, kart.vajakas@tai.ee, 6593 933.


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 368

Teksti suurus