fbpx

Avakonverents

EMP programmi „Riskinoored ja –lapsed avakonverents“ kokkuvõte

5. juunil toimus Tallinnas riskilaste ja -noorte programmi tutvustav avakonverents. Konverentsi avasid teadus- ja haridusminister Jaak Aaviksoo, justiitsminister Hanno Pevkur, sotsiaalminister Taavi Rõivas ning Norra suursaadik Lise Kleven Grevstad.

Konverentsi esimeses pooles anti ülevaade nii Eesti kui Norra laste ja noorte riskide hetkeolukorrast ning kahepoolsest koostööst Norra ja Eesti vahel.

Riskilaste ja -noorte programmi avakonverentsil arutati, kuidas saavad haridus-, sotsiaal- ja justiitssüsteem toetada senisest tõhusamalt lapsi ja noori. Euroopa majanduspiirkonna toel panustatakse 7,6 miljonit eurot laste ja noorte riskide varajasse märkamisse ja ennetustöösse.

Programmi tegevusi viiakse ellu kootöös Norra, Liechtensteini ja Islandiga ehk Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikidega. Neis maades on tõhus riskilapsi ja -noori toetav süsteem. Eesmärk on õppida nende headest kogemustest ning nõuannete toel töötada ka Eestis välja terviklikud, haridus-, sotsiaal- ja õiguskaitsevaldkonda ühendavad meetmed riskilaste ja -noortega tegelemiseks.

Programm toetab aastatel 2013–2016 tegevusi ja projekte, mis keskenduvad lahendustele, kuidas vähendada laste ja noorte riskikäitumist ning ennetada erinevaid probleeme. Konverentsil arutati muuhulgas, kuidas saavad vallad ja linnad programmi abil teha kogukonna tasandil tõhusamat kuriteoennetust ning abistada peresid, kes ei tule toime laste käitumis- või sõltuvusprobleemidega.

Keskenduti küsimusele, mil viisil aidata erikoolidest või kinnipidamisasutustest vabanenud noortel tavaellu naasta. Fookuses oli ka erivajadustega õpilaste suurem toetamine. Oluline on luua koolide vahel reaalselt toimiv koostöövõrgustik. Õpetajad ja tugispetsialistid vajavad vahendeid erivajadustega laste varajaseks märkamiseks. Olulisel kohal on noorte kaasamine ning noorsootöö väärtustamine omavalitustes. Tutvustati ka noorsootöö avatud taotlusvooru tingimusi.

Programmi kaudu soovitakse anda kohalikele omavalitsustele ning teenuseosutajatele kogemusi ning teadmisi, kuidas tulemuslikult toimetada. Rõhutatati vajadust teha otsuseid, mis põhinevad uuringutel ja analüüsidel, et nii riskilaste- ja noorte programmi kui ka teiste tegevuste juures oleks kindlustatud, et töö on tulemuslik, mõjus ning aitab lapsi. Näiteks viiakse programmi raames ellu tõenduspõhine vanemlusprogramm, et pakkuda vanematele tuge ja oskusi laste kasvatamisel ning mille puhul on maailmas läbi viidud uuringute põhjal juba teada, et see aitab vähendada väärkohtlemist, riskikäitumist ja muid probleeme.

Programmi partner on Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Ühendus. Programmi juhib Haridus- ja Teadusministeerium ja selle rakendajaks on Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi viiakse ellu koostöösSotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumiga.


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 303

Teksti suurus