fbpx

Noorte sotsiaalne toimetulek koostöövõrgustiku ja motivatsiooniprogrammi toel

Elluviija: SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus Projekti pealkiri: Noorte sotsiaalne toimetulek koostöövõrgustiku ja motivatsiooniprogrammi toel Toetussumma: 149 999,3 eurot Projekti eesmärk: Jätkutoe pakkumise süsteemse mudeli rakendamise ning võrgustikuliikmete pädevuse ja motivatsiooni suurendamise tagajärjel suureneb Eestis vanglast vabanenud noorte toimetulek ja väheneb korduvkuritegude toimepanemine. Alaeesmärgid:

  • Töötada välja vanglast vabanenud noortele jätkutoe pakkumise süsteemne mudel koos erinevatele osapooltele mõeldud programmide, metoodika ja juhendmaterjalidega;
  • Suurendada kolme piirkonna kriminaalhooldusametnike ja teiste vanglast vabanevate noortega tegelevate spetsialistide pädevust jätkutoe pakkumiseks ning koostöö tegemiseks noorte mitteformaalse võrgustiku liikmetega;
  • Parandada Lõuna-Eesti piirkonna vanglast vabanenud noorte toimetulek motivatsiooni- ja sotsiaalsete oskuste programmi läbimise toel;
  • Suurendada kriminaalhooldusametnike pädevust ja motivatsiooni läbi viia vanglast vabanenud psüühika- ja käitumishäiretega noortele kohandatud motivatsiooni- ja sotsiaalsete oskuste programmi;
  • Parandada Lõuna-Eesti piirkonna vanglast vabanenud psüühika- ja käitumishäiretega noorte teoimetulekut kohandatud motivatsiooni- ja sotsiaalsete oskuste programmi läbimise toel;
  • Suurendada Lõuna-Eesti piirkonnas vanglast vabanenud noorte mitteformaalse võrgustiku liikmete abistamisoskuseid ja täiendava toe pakkumise suutlikkust;
  • Suurendada Lõuna-Eesti noortega tegelevate spetsialistide pädevust ja motivatsiooni läbi viia kohalikke lapsevanemate kogemusklubisid;
  • Tõsta jätkutoe pakkumisega seotud sihtgruppide, teenuse tellijate ja laiema avalikkuse teadlikkust jätkutoe süsteemsest mudelist ning selle rakendamise võimalustest.

Oodatavad tulemused: Projektitegevuste tulemusena on vanglast vabanenud noorte sotsiaalne toimetulek ning jätkutoe kättesaadavus ja kvaliteet kolmes Eesti piirkonnas paranenud. Lõuna-Eesti, Ida- ja Lääne-Virumaa kriminaalhooldusametnike ning teiste vanglast vabanevate noortega tegelevate spetsialistide jätkutoe pakkumise kompetents on suurenenud. On välja töötatud ja rakendatud kohandatud motivatsiooniprogramm psüühika- ja käitumishäiretega noortele. Vanglast vabanenud noorte mitteformaalse võrgustiku liikmete abistamisoskused ja täiendava toe pakkumise suutlikkus on suurenenud Lõuna-Eesti piirkonnas. Informatsioon jätkutoe süsteemse mudeli ja selle rakendamise kohta on teavitustegevuste kaudu jõudnud jätkutoe pakkumisega seotud sihtgruppide, teenuse tellijate ja laiema avalikkuseni. Projekti partnerid: Viru Vangla, SA Valgamaa Arenguagentuur Projekti koduleht: http://www.ami.ee/riskilapsed-ja-noored/


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 194

Teksti suurus