fbpx

Põhikooli õpilaste psüühiliste protsesside hindamisvahendite komplekti koostamine ja tugispetsialistide koolitamine

Elluviija: Eesti Koolipsühholoogide Ühing Projekti pealkiri: Põhikooli õpilaste psüühiliste protsesside hindamisvahendite komplekti koostamine ja tugispetsialistide koolitamine Toetussumma: 253 624 eurot Projektieesmärk: Projekti üldiseks eesmärgiks on saavutada olukord, kus laste ja noorte toimetulek koolis on paranenud: vähenenud on õpiraskustega ja käitumisprobleemidega ning koolist välja langenud laste arv; tõusnud on õpilaste kooliga rahulolu. Esimeseks otseseks eesmärgiks on usaldusväärse ja tõenduspõhise hindamisvahendi koostamine põhikooli õpilaste psüühiliste protsesside ja isiksuse omaduste (taju, tähelepanu, töömälu, mälu, arutlemine, järeldamine, planeerimine, motivatsioon, emotsioonid, hoiakud, huvid) mõõtmiseks, mida saavad oma töös kasutada (kooli)psühholoogid. Hindamisel saadud andmeid saab rakendada õpilaste arengu toetamiseks (nt individuaalsete õppekavade väljatöötamisel, õpetuse modifitseerimisel, oskuste õpetamisel). Teiseks otseseks eesmärgiks on spetsialistide kompetentsuse tõstmine. See hõlmab kahte gruppi spetsialiste ja tegevusi.

  • (Kooli)psühholoogide kompetentsuse tõstmine hindamise läbiviimisel, hindamistulemuste interpreteerimisel ja õpilaste arengu toetamisel (arvestades  tema kasvukeskkonna iseärasusi) ning meeskonnatöös osalemisel;
  • Rajaleidja keskuste erispetsialistide (logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, infospetsialistid, karjäärinõustajad) kompetentsi tõstmine lapse arengu hindamise ja toetamise valdkonnas tema kasvukeskkonna kontekstis, psühholoogide töö iseärasuste mõistmisel ning meeskonnatöös osalemisel.

Kolmandaks otseseks eesmärgiks on ühtse hindamisvahendite süsteemi ja arvutikeskkonna kasutuselevõtmine õpilaste hindamiseks. Oodatavadtulemused: Riskis olevad lapsed, sh hariduslike erivajadustega (HEV) õpilased, on tõenduspõhiselt identifitseeritud ja selle alusel on võimalik välja töötada igale lapsele vajalik spetsiifiline tugipakett. Psühholoogid oskavad teste läbi viia ja tulemusi interpreteerida, samuti paremini nõustada õpilasi ja konsulteerida lapsevanemaid ning õpetajaid. Rajaleidja keskuste psühholoogid ja erispetsialistid tunnevad laste arengu ja hindamise iseärasusi ning sellega seotud eetilisi põhimõtteid ja mõistavad psühholoogi töö eripära ja rolli meeskonnatöös. Projekti partnerid: Tallinna Ülikool Kodulehekülg:http://koolipsyhholoogid.ee/testiprojekt/


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 248

Teksti suurus