fbpx

Väiketoetusskeem

Väiketoetusskeemi eesmärk on:

  • luua kogukonnapõhine kuritegevuse ennetamise kava
  • pakkuda järelhooldust erikoolidest ja vanglatest vabanevatele noortele

Kogukondliku kriminaalpreventsiooni skeemi eesmärk on leida projekte, mis parandavad kogukondlikku haldustõhusust ning võimaldavad süsteemsemalt ennetada kuritegusid kogemuste ja teadmiste vahetamise, koostöövõrgustike loomise ja arendamise, tulemuslike töömeetodite väljatöötamise ning koostöö laiendamise kaudu. Sihtrühmad on riiklikud ja kohalikud/piirkondlikud asutused ning mittetulundusühingud.

Selle väiketoetusskeemi raames saab toetust taotleda vahemikus 5000 kuni 60 000 euroni.

Kinnistest asutustest lahkuvate noorte järelhoolduse skeemi eesmärk on toetada erikoolide õpilasi ja kuni 26aastasi kinnipidamisasutusest vabanenud noori oma kogukonda naasmisel. Selle skeemi alusel rahastatavad projektid annavad noortele võimaluse oma elu korraldada ja tagavad pikaajalise toetuse kogukonda naasmisel, sh oma lähikonnaga suhete loomiseks, taastamiseks ja säilitamiseks. Skeemi eesmärk on toetada ja harida erikoolide õpilasi ning noori kinnipeetavaid, aidates kaasa nende seaduskuulekusele ja elus ise hakkamasaamisele ning aidata ja koolitada pikaajalisi toetuse pakkujaid. Sihtrühmad on erikoolid, kinnipidamisasutused, riiklikud ja kohalikud/piirkondlikud asutused ning mittetulundusühingud.

Selle väiketoetusskeemi raames saab toetust taotleda vahemikus 5000 kuni 150 000 euroni.

Väiketoetusskeemi kogueelarve on 769 796 eurot (st 295 146 kogukondlikuks kriminaalpreventsiooniks ja 474 650 eurot järelhoolduseks).

Väiketoetusskeemi viib ellu Justiitsministeerium.


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 154

Teksti suurus