12. aprillil tutvustas Eesti Uuringukeskuse ekspert Pille Hillep Rahvusraamatukogus Teeviida messi uuringu tulemusi, võttes lähema vaatluse alla aastate jooksul vähenenud külastajate arvu ja motivatsiooni Teeviida külastamiseks.

Alates 1994. aastast korraldatud Teeviida messi eesmärk on anda kõikidele Eesti noortele teadmisi ja kogemusi, mille põhjal oleks võimalik teha teadlikke ja motiveeritud karjääriotsuseid. Teeviida messi külastajate arv on aga aastast aastasse langenud,  mistõttu oli ENTK tellitud uuringu eesmärgiks selgitada välja põhjused, miks on noorte huvi Teeviida messi vastu vähenenud ning saada infot messi vajalikkusest noortele.

Uuring viidi läbi Teeviida külastajate ning üldhariduskoolide esindajate seas. Tulemustest selgus, et üldiselt on külastajad Teeviida messiga rahul – oma sõbrale või tuttavale soovitaksid Teeviida messi kindlalt 59%, samas kui mittesoovitajaid oli vaid 5%. Messi eksponentide väljapanekutega olid rahul 97% messi külastajatest.

Samas hoolimata sellest, et kohale tulnud messi külastajatele Teeviit üldjuhul meeldib, on külastajate arv oluliselt langenud. Uuringu tegijad järeldasid, et Teeviida messi külastajate arvu languse üks põhjuseid on noorte infovälja suurenemine. Kui Teeviida messi algusaastatel on see olnud noortele haridus-, noorsootöö ja töövaldkonna kohta info saamiseks pea ainus kanal, siis täna saavad noored esmase info kerge vaevaga internetist.

Lisaks internetist leitavale infole saavad noored endale huvipakkuva valdkonnaga tutvuda ka näiteks läbi teiste üle-eestiliste ja maakondlike haridus- ja töömessidel ning konverentsidel (nt Lahe koolipäev), karjääripäevadel ja infoseminaridel või avatud uste päevadel.

Uuringus toodi välja, et üldjuhul ei näe koolid Teeviita õppekeskkonnana, vaid pigem ühe võimaliku täiendava infoallikana ning vastutus kogemusest õppida on suurel määral noorel endal. Teeviida messiks on küll välja töötatud kogemusõppe mudeli rakendamiseks õpetajatele erinevaid õppematerjale, aga vastustest selgus, et tegelikult ei ole õpetajad nendest materjalidest teadlikud. Sellest lähtuvalt andsid uuringu läbiviijad soovituse informeerida koole senisest rohkem Teeviida võimalustest.

Kuigi Teeviit on suunatud kõikidele Eesti noortele, siis uuringu järgi on peamine Teeviida külastaja 17-aastane tüdruk Harjumaalt. Väljastpoolt Harjumaad on osalemise motivatsioon väiksem. Paljud üldhariduskoolid väljastpoolt Harjumaad soodustavad pigem noorte, eriti põhikoolis õppivate noorte, osalemist kohalikel karjääripäevadel kui üle-eestilisel Teeviida messil, et tutvustada eelkõige kohalikke võimalusi haridustee ja/või tööelu jätkamiseks. Sellest lähtuvalt soovitatakse uuringus edaspidi kaaluda messi efektiivsuse tõstmiseks selle suunamist eelkõige Harjumaa noortele või gümnasistidele, kuna põhikooli õpilane ei liigu veel oma kodukohast väga kaugele.

Üldiselt külastavad noored Teeviida messi kõige sagedamini eesmärgiga saada infot edasiõppimise (59%), karjääriplaneerimise (28%) ning töömaailma erinevate valdkondade kohta (12%). Osavõtmine muudest messiprogrammi tegevustest on oluline vaid alla 5% osalenutest. Samas tõid noored välja, et kogu lisategevus, mida messil eksponentide kõrval pakutakse, andis messile palju juurde ning seetõttu ei olnud mess liiga akadeemiline. Probleemina tõid noored aga välja, et koolide esindatus kahaneb ning tööandjaid messil praktiliselt ei ole. Kui noor näeb, et mõni kool, mis teda huvitab, messil ei osale, siis tema motivatsioon messil osaleda sageli kaob.

Kokkuvõttes pidasid uuringu läbiviijad Teeviida kogemust noortele positiivseks ja kinnitasid, et see kergendab noortel sisuliste haridusotsuste tegemist. Uuringu koostajate hinnangul tuleks noori toetada rohkem teadlike karjääriotsuste tegemisel ning elukestva õppe olemuse mõistmisel, kuna noorte probleem ei ole mitte haridus- ja tööalane infopuudus, vaid toetuse puudus haridus- ja karjäärialase otsuse tegemisel.

Uuringu viis läbi Eesti Noorsootöö Keskuse tellimusel Eesti Uuringukeskus vahemikus oktoober 2017 kuni märts 2018. Täismahus uuringuga saab lähemalt tutvuda SIIN.

Uuringu läbiviimine lähtus haridus- ja teadusministri kinnitatud ning ENTK poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevustest.

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv